Home

eo bandiera

Estante mi de longe grafologistino kaj samtempe esperantistino, mi estas tre scivolema esplori la personecon de konataj esperantistoj por pli bone kompreni ilian agadon kaj ilian pensmanieron kaj, eventuale, ĵeti lumon sur ilia konduto al esperanto. Ĉu tio estas miaflanke defio? Tute jes.
Mi vin invitas eniri en ĉi tiun tre interesan mondon.

Mi ekanalizas la absolute-unuan esperantiston: Ludwik Lejzar Zamenhof, la aŭtoron de la lingvo esperanto. Mi interkrampe indikos la rilatajn grafologiajn signojn kiuj konfirmas, teknike, la psikajn kaj grafologiajn asertojn, tute certe ne hazardajn.

Guernieri Vanna Alga

LA SKRIBMANIERO DE

ZAMENHOF

skribaĵo de la jaro 1907, kiam li estis 48-jara

La homo

Kion povas elmontri sbrikanalizado pri la karaktero de Zamenhof pli ol lia verko (la lingvo internacia esperanto) kaj liaj ideoj? Ĉu grafologio povus sciigi ion pli multe pri li? Ni vidu, do, kion.

Lia skribmaniero estas eksterordinara ekvilibroludo inter kontraŭaj fortoj, kiuj enradikiĝis en grundo fruktodona, abunda kaj produktiva je inspiroj. Tiamaniere oni povus resumi la esencan animon de la personeco de Zamenhof, tiu ĉi homo malgranda (malaltstatura) sed tiom grandanima rilate al idealoj strebitaj. La precipaj grafologiaj signoj estas vere multenombraj kaj multaj el ili altgrade: temas do pri grundo vere fekunda psikologie.

El la skribaĵo (jaro 1907) oni ekscias personon tre sentokapabla kaj delikatema por alproksimiĝi al aliuloj, inklinan por helpi proksimulojn, distingitan kaj emocieblan sed kapablan samtempe regadi siajn emociojn kaj sentojn, kioj estas de li vivataj tra granda sentintenseco. Li  ŝatas esti en kontakto kun aliaj, per tio li sentas sin  gratifikita, li mense kunpartoprenas en alies suferadoj kaj tia animstato tre multe suferigas lin intime.  Li enmemiĝas en alies statanimo, kaj spertas empation (la signoj Subtila, EnŝoviĝecaDekstrenklina, elementoj de Distingomarkita duamaniere (=ekskuiĝeca),  aŭtentikaj Malfermitaj literoj “a-o”, maloftaj sed tre limigitaj  grafikaj frizaĵoj (=ne laŭvolaj gestoj finliteraj).

Lia inteligento, sprita kaj intuicia, sagaca, utiligas ankaŭ informojn el siaj spertoj kaj logikecemon en rezonado. La objektivaj datumoj tre rapide intuiciitaj – jen pro teknika kaj pristuda postuloj, jen pro evidenta mema plezuro – estas ekkomence esplorataj tra kontraŭstaraj oponoj (tio signifas, ke li antaŭe serĉadas la ‘por’ kaj la ‘kontraŭ’) ĉar li amas apartigi kaj klasifiki laŭ valoroskalo (la signoj Akuta, Tordiĝinta), por aliri je la fino al krea penso kiu restarigas ordon inter teorio kaj praktiko, tiojn transpasante, danke al originalaj individuaj logikideo-kunligoj.

Oni absolute ne povas lin difini pedanta, pro la fakto ke li scias formeti ĉiun skrupulecon kaj pro la fakto ke scivolemon, imagpovon, intelektan viglecon kaj dinamik-econ por evolui kaj antaŭeniri li tute posedas. Li fakte havas “aktualiĝan spiriton” (la signoj: Malegala kun metodo kaj sen metodo, Saltleviĝa, Dinamikeca, Larĝa inter la literoj neregule – t.e. emo al liberaleco – kaj Suprenira).

La spertitaj internaj kontrastoj de ideoj kaj sentoj (Akuta) perceptigas al li apartan vundeblon kaj eĉ malkvietiĝon ĉar sentemo kaj introspektado transdonas al li konscion pri siaj mankoj (la signoj: Enŝoviĝa, Subtila, Kunligita interlitere, kelkaj grafikaj korektetoj). El tio devenas al li tre oportuna memkritikemo kiu mildigas iluziojn kaj entuziasmojn (Larĝeco inter la vortoj, Enŝoviĝa, Tordiĝinta skribo).

Li facilege asimilas kaj lernas, li tenas bonan memorkapablon ĉar inklinas al koncepta sintezo, li scias bone sin organizi dumlabore (Kliniĝinta dekstren, Kunligita interlitere, Dinamikeca) kvankam en la analizita skribaĵo lia grafika ritmo ŝajnas pli rapidigita ol tiu al li plej natura (fiziologia) [ 1 ] ; li urĝece finaranĝas, senhalte laboras, serĉadas senpaŭze motivaĵojn, aliajn trairendajn vojojn kaj lia spirito neniam estas trankvila (Saltleviĝa, Malegala kun metodo kaj sen metodo). Sed verdire li neniam atingas senpaciencon (tute mankas tiu signo). Li povus vivi ĉagreniĝajn emociajn eksaltojn, entuziasmigajn, noblecajn: kiel farus muzikisto, li neniam haltas ĉe unuopa noto sed serĉadas variaciojn sur la temo. Ĝuste tia senĉesa ŝanĝiĝo (ĉefe en la alteco de la alfabetaj literoj kaj en ties grafikaj eksaltoj) elmontras lian pasion kaj lian penon atingi harmonion de eroj. Vere ŝajnas al mi, ke li serĉadas vorto-harmonion. Unuopaj literoj rigardataj de li kiel muzikaj notoj, kaj unuopaj vortoj konsideritaj kiel muziknotmezuroj, t.e. kiel ritmo de muzika mezuro (Saltleviĝa kun la metoda malegaleco en la alteco de la literoj estas signoj kiuj  konfirmas lian plezuron kaj inspiron al kunmetado). Li estus povinta fariĝi,  profesie, muzikverkisto, ne nur ludanto, pro talento kaj teknikemo. Pri tiu ĉi dispozicio, ne troveblas informoj en la historio de lia vivo, sed la grafologia metodo de Moretti senerare malkaŝigas tion al ni (implicite).

Persisto kaj obstino karakterizas lin (Anguloj B, Kunligita interlitere, Baza linio konservita malgraŭ la ekzisto de intensaj eksaltoj, Rigidaj stangoj) ankaŭ se lia konstitucio estas malfortika kaj elmetita al risko de energifaloj, supozeble pro lia supernormala aktivecemo (Subtila, fortomalpliiĝo aŭ malegala energio en la grafikaĵo, Subenira).

Li kaptas kaj perceptas la realon ĝin skapetante (Mallarĝeco de la unuopaj literoj, Akuta, Malklara), li spontanee juĝas per nobleco kaj grandanimeco (Larĝa interlitere kun la signo Elverŝita, Malfermo en la literoj a-o) kaj havas evoluintan kritikpovon, prefere kontraŭ si mem: tio aperas kongrua intelekta mildigo de la supermezura vigleco en la ideoj kaj afekcia korektilo por lia teneriĝemo (Larĝa inter la vortoj pli intensa ol Larĝa en la literoj, Rigidaj stangoj).

Pri la sentoj kaj la amoj, ĉar li lerte kaj klarmense vidas alies bezonojn (Enŝoviĝeam, Anguloj C, Dekstrenklina), li kapablas esti amema kaj ĝentila kaj alcele li povas ankaŭ submetiĝi al rezignoj (Anguloj B, akceptebla Baza linio konservita, Rigidaj stangoj plej multnombraj).  Ĉiukaze la proksimulo estas de li konsiderita ĉiam pli estiminda ol si (Dekstrenklina, Literoj a-o pinte malfermitaj, Larĝa interlitere), sed tio ne signifas ke li estas cedema kaj obeema temperamente, tute alie (Akuta, Anguloj B, Saltleviĝa); li agordopovas por alveni interhoman renkontopunkton (la signo Enŝoviĝema) aŭ mildigi supozeblajn kaj neeviteblajn interhomajn konfliktojn.  Povas esti, ke tio ĉi devenis de la ricevita eduko; ĉiukaze tio markas liajn grandajn konscion kaj maturecon, kaj same certan kondutan stabilecon (grafologia  sindromo de la Triobla firmeco).

Ja, al li ne plaĉas komandi. Li ne ŝatas konfliktojn (Subtila) sed li kapablas kontraŭstari (Akuta), per helpo de plej taŭga argumentado kaj, laŭokaze, per tiu plej logika (Enŝoviĝema, Kunligita interlitere, Larĝa inter la vortoj), li pozitive transigas al aliaj sian entuziasmon, donante al propraj ideoj kaj agoj sufiĉan dozon da ĉarmo kaj fervoro (Suprenira, Larĝa inter la literoj, Markita duamaniere).

Lia komunikemo estas spontanea kaj sufiĉe diplomatia pro noblanimeco kaj delikateco en agoj, sinteno kaj parolado (Dekstrenklina, Subtila, Enŝoviĝema) kaj eĉ se interne li povus travivi tre intensajn ofendiĝemojn (Akuta, Anguloj A kaj B), lia indulgemo, psika trapenetro kaj sentemo (Enŝoviĝinta, Subtila) haltigas tiujn nervozecajn eksaltojn, kiuj povus ŝoki ies sentemon. Lia farto certe estas influata de tia malekvilibriĝo de Mio (la propra Mi) kiu konscias pri siaj tutpravaj postulemoj, pri kiuj li absolute ne estas atenta por sekvi aliajn plej fortajn elanojn al ekstera mondo – la socian medion, la proksimularon, la tutan homaron; tioj estas por li instigoj kiuj devigas lin, laŭ psika vidpunkto, forgesi sin mem (Literoj a-o malfermitaj, Larĝa inter la literoj). Lia vitala ritmo do fariĝas zorgoplena, urĝema, malregula, perturbata, sed tio ĉi plimulte kiam la instigadoj premas fortike el ekstero (energifalo kaj Malsuprenira en Dinamikeca skribmaniero), kiel en ĉi tiu grafikaĵo.

————

[ 1 ]  Se oni bone observas la antaŭlastan paroleton “Via”, interalie skribitan tre originale kvazaŭ ne plu rekoneblan, la litero “i” aspektas kiel litero “o”, kaj ĝi estas entute rondskribita: lia dinamika moviĝo kuras postpuŝite, vere ekscese, direkte al dekstra flanko, sin disetendante horizontale.Zamenhof scritto 1907

————————————————————————————————-

it_IT BANDIERA

Essendo io sia grafoanalista che esperantista da lungo tempo, sono molto curiosa di esplorare la personalità di esperantisti famosi per comprendere meglio la loro azione ed il loro modo di pensare ed, eventualmente, fare luce sul loro comportamento in àmbito esperantista. E’ questa da parte mia una sfida? Sì, proprio così. Vi invito ad entrare in questo interessantissimo mondo.

Comincerò ad analizzare il primo esperantista in assoluto: Ludwik Lejzar Zamenhof, l’autore della lingua esperanto. Tra le parentesi indicherò i segni grafologici che confermano, dal punto di vista tecnico, le affermazioni priso-grafologiche corrispondenti, che non sono per nulla casuali.

Alga VAnna Guernieri

LA SCRITTURA DI
ZAMENHOF
uno scritto dell’anno 1907, quando egli aveva 48 anni

L’uomo Zamenhof

Ma chi è realmente Zamenhof? Cosa ci può dire in più la grafologia al di là dell’opera e delle idee?

La sua scrittura è un incredibile gioco di equilibrio di forze contrastanti, che si sono radicate in un terreno fertile, ricco e produttivo di spunti. Così si potrebbe sintetizzare l’essenza della personalità di Zamenhof, questo uomo piccolo (era basso di statura) ma tanto grande negli ideali che ha perseguito. I segni grafologici sostanziali sono numerosi e molti in alto grado: un terreno davvero fertile psicologicamente.

Dalla scrittura emerge una persona molto sensibile e delicata nell’accostarsi agli altri, disponibile ad aiutare il prossimo, raffinata ed emotivamente impressionabile ma capace di tenere sotto controllo emozioni e sentimenti, che sono vissuti con grande intensità. Ama il contatto con gli altri, se ne sente gratificato, è compartecipe delle loro sofferenze fino a farle proprie e questo è per lui motivo di sofferenza interiore. Si immedesima e prova empatia (Filiforme, Sinuosa, Pendente, elementi di Intozzata II modo, Aperture a capo genuine, qualche raro Riccio ma contenuto).

La sua intelligenza, arguta e intuitiva, perspicace, si avvale anche dei dati esperienziali e della propria abilità logica. I dati oggettivi intuiti con grande rapidità vengono, per una sua esigenza tecnica e di studio ma anche evidentemente per un suo gusto personale, esaminati inizialmente secondo un contradditorio (ne ricerca cioè gli aspetti a favore e quelli contro) perché ama distinguere e classificare secondo delle scale di valori (Acuta, Contorta), per poi arrivare, grazie ad associazioni logiche originali, al pensiero creativo che mette ordine tra teoria e realtà e le supera.

Non lo si può definire pedante perché sa spogliarsi di questo tecnicismo, dato che ha la curiosità, l’immaginazione, la vivacità e il dinamismo per evolversi e andare avanti. In lui c’è spirito di aggiornamento (Disuguale metodico e non metodico, Scattante, Dinamica, Largo tra lettere irregolare – per la liberalità –, Ascendente).

Questi contrasti vissuti interiormente (Acuta) lo fanno sentire particolarmente vulnerabile e trepidante perché la sensibilità e la capacità introspettiva gli danno anche la consapevolezza delle proprie carenze (Sinuosa, Filiforme, Attaccata, qualche ritocco). Ne consegue un’autocritica molto opportuna, che mitiga illusioni ed entusiasmi (Largo tra parole, Sinuosa, Contorta).

Assimila e impara con molta facilità, ha molta memoria perché tende a sintetizzare concettualmente, sa organizzarsi nel lavoro (Pendente, Attaccata, Dinamica) anche se in questo scritto il ritmo sembra accelerato rispetto a quello suo naturale,[1] ha fretta di concludere, lavora senza sosta, cerca continue motivazioni, altre strade da percorrere e l’animo non è mai in pace (Scattante disuguale metodicamente e non). Non arriva però a essere impaziente. Può avere scatti di disappunto, di entusiasmo, di generosità: come farebbe un musicista, non si ferma su una singola nota ma cerca delle variazioni sul tema. È proprio questo continuo cambiamento (soprattutto nell’altezza del calibro e negli scatti) che mostra la sua passione e la ricerca di un’armonia delle parti. Nel suo caso potrebbe trattarsi della ricerca di un’armonia delle parole. Singole lettere viste come note e singole parole come battute musicali (Scattante disuguale metodicamente gli danno il gusto per la composizione). Avrebbe potuto essere un musicista. Di questo aspetto non c’è traccia alcuna nella storia della sua vita, ma la grafologia morettiana ce lo rivela puntualmente.

Tenacia e persistenza lo caratterizzano in tutto (Angoli B, Attaccata, Mantiene il rigo pur con gli scatti, Aste rette) nonostante una costituzione fisica non forte e soggetta a delle cadute di tono a causa probabilmente dell’iperattività (Filiforme, cali energetici o energia disomogenea, Discendente).

Egli afferra e percepisce la realtà scalfendola (Stretto di lettere, Acuta, Oscura), ha un giudizio spontaneamente magnanimo e generoso (Largo tra lettere con Profusa, Aperture a capo) e un senso critico sviluppato soprattutto contro se stesso: esso costituisce un adeguato correttivo intellettuale all’eccessiva vivacità di idee e affettiva riguardo alla tendenza all’intenerimento (Largo tra parole molto maggiore rispetto al Largo di lettere, Aste rette).

Riguardo ai sentimenti e agli affetti, portato com’è a comprendere le altrui esigenze (Sinuosa, Angoli C, Pendente), sa essere amorevole e delicato e può affrontare anche dei sacrifici (Angoli B, un discreto Mantiene il rigo, Aste rette prevalenti). Il prossimo è comunque ritenuto sempre più importante di sé (Pendente, Aperture a capo, Larga tra lettere), ma questo non vuole dire che egli sia di temperamento cedevole e docile, tutt’altro (Acuta, Angoli B, Scattante); sa mettersi in sintonia per trovare un punto d’incontro (Sinuosa) o moderare possibili e inevitabili conflitti. Forse questo gli deriva dall’educazione ricevuta, in ogni caso denota la sua grande consapevolezza e maturità, oltre che una certa stabilità comportamentale (Triplice fermezza).

Non è certamente uomo di comando. Non ama il contrasto (Filiforme) ma sa contrastare (Acuta), utilizzando l’argomentazione più adatta e se è il caso quella più logica (Sinuosa, Attaccata, Largo tra parole). Sa trasmettere agli altri il proprio entusiasmo, dando una giusta dose di colore e calore alle proprie idee e alla propria azione (Ascendente, Larga tra lettere, Intozzata II modo).

La comunicativa è spontanea e discretamente diplomatica per la gentilezza d’animo e la delicatezza nei modi, nei gesti e nelle parole (Pendente, Filiforme, Sinuosa) e, anche se interiormente ci possono essere delle suscettibilità intense (Acuta, Angoli A e B), la sua capacità di compatire, di penetrare psicologicamente e la sensibilità (Sinuosa, Filiforme) tengono a freno quegli scatti di nervosismo che potrebbero urtare la suscettibilità altrui. La salute un po’ risente di questo sbilanciamento di un Io che ha delle naturali esigenze che restano inascoltate per lasciare posto alla forte spinta ad andare verso l’esterno – il contesto sociale, il prossimo, l’umanità intera; spinta che lo costringe in un certo senso a delle rinunce oblative verso se stesso (Aperture a capo, Largo tra lettere). Il ritmo allora diventa un po’ affannoso, frettoloso, irregolare, disturbato, ma questo soprattutto quando le sollecitazioni premono con forza dall’esterno (cali di pressione e Discendente in scrittura dinamica), come in questo saggio grafico.


[1] Se si osserva la penultima breve parola Via [Vostro], scritta tra l’altro in modo molto personale e quasi irriconoscibile, la i appare come una o ed è totalmente rotonda: il gesto dinamico corre sospinto eccessivamente verso destra allargandosi orizzontalmente.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s