Home

Bicknell_s

BIOGRAFIO

Clarence Bicknell (Herne Hill, 27 ottobre 1842 – Casterino, 17 luglio 1918) estis brita pastoro protestanta (animprizorganto), kaj ankaŭ matematikisto, botanikisto kaj aktiva esperantisto. Danke al li, la jaron 1910-an oni fondis esperantan grupon en Bordighera kaj, poste, li helpis aliajn esperantistojn je la frua horo vivigi “La Milana-n Grupo-n por l’esperanto” (ni pensu al profesorino Rosa Junk). En Bordighera li alvenis la foran 1877-an kaj tie li decidis loĝi kaj vivi, amante naturon kaj klimaton de la itala regiono Liguria. Multaj priskribis lin kiel filantropo; tute certe il estis eklektika homo (kaj ĉion ĉi tion elmontras ankaŭ lia skribmaniero, ja). Li mem dumvive fondis Muzeon Bicknell, kie li kolektis ĉiujn siajn eltrovojn botanikajn kaj arkeologiajn. La “Internacia Instituto pri la Liguriaj Studaĵoj” (Istituto Internazionale di Studi Liguri) ankoraŭ nun konservas la kolektojn kaj antaŭenpuŝas ties konigon, organizante eventojn kaj publikaĵojn.

Psikologia skizo de la personeco de Clarence Bicknell (1842-1918)

surbaze de skribanalizado

La analizitan skribaĵon Clarence Bicknell skribis en la jaro 1906, kiam li  estis 64-aĝa, dum sia plena maturaĝo kaj persona evoluo, kaj ĝi elmontras harmonion de ulo kiu jam atingis sian internan ekvilibron.

Lia personeco ŝajnas karakteriziĝi per absoluta modereco kaj per pripensademo, en la senco ke oni rimarkas en li bonan internan dialogon inter la diversaspekta karaktero kaj la temperamento, tiom ke lia agado estas daŭra kaj fruktodona, sen malcertoj kaj sen grandaj emociaj skuiĝoj (modera litera kalibro, manko de la senkonsciaj ekstrasignoj, belforma skribmaniero, kunligiteco interlitere kun entute bona kinet-energio). Kiaj estas la irvojo kaj la travivaĵoj kiuj rezultigis al li tiun ĉi altinvelan enan trankvilecon, tiojn oni devas serĉadi certe en lia vivhistorio.

PRI LA INTELIGENTECO

Je la intelekta vidpunkto li elstaras pro siaj logikaj kaj klarecaj elpensadoj kaj priskribpovo (la signoj: Kunligita inter la literoj, kaj inter vorto kaj vorto, Klara) tiom ke senstreĉe li kunligas premisojn kaj konkludojn, komparas fenomenojn al ties kaŭzoj (Enŝoviĝa, Tordiĝinta kaj la jam diritaj signoj). Lia ideofluo neniam paŭzas. Temas pri supera logikokvalito, povanta asocii pensojn novmaniere, kree, tiel ke li sukcesas rapide orientiĝi kaj decidi. Larĝvida kaj scivolema, li ĉiam atentas la ĉirkaŭan mondon kaj novaĵoj tute ne timigas lin (Enŝoviĝema, Dekstren-klina, Kurboforma 5/10, Larĝeco de litero 6/10, Energiplena, maldekstra marĝeno kreskanta kaj la dekstra neekzistanta). Neniam supraĵa, ĉiukaze li ne fiksiĝas kaj tempoperdas al malkoncizaj kaj tro procezumitaj analizoj: li estas pli inklina al sintezo ol analizo. Lia prikonsiderpovo pri la detaloj – super ĉio pri tiuj esencaj kaj signifoplenaj por la celoj de li antaŭfiksitaj pofoje – esprimiĝas ĉiufoje diversmaniere, ĉar li facile intuas kaj havas intelektan kaj psikologian enŝoviĝemon. Tra tiuj ĉi vojoj li sukcesas havi sufiĉan objektivan vidon de la realo, sen ian ajn troigon (Malegala kun metodo, Enŝoviĝa, ekvilibra Kalibro kaj Larĝa inter la literoj 7/10, Larĝa inter la vortoj 7/10 kune kun  Ligita inter la literoj).

Lia procedmaniero estas sekvenca: li ne ŝatas haltigi kion li ekkomencis, aŭ devojiĝi kaj perdi la logikfadenon de siaj pensoj, samkiel li ne ŝatas hakojn al si kiam li estas eldiranta sian opinion ĝuste dum la kerna punkto de sia absorba parolado. Nenio fakte sukcesas lin deturni aŭ elvojigi kiam li koncentriĝas (Kunligita inter la literoj, ligiteco inter vortoj, Baza linio plutenita, manko da Ekstrasignoj), sekve li streĉas daŭrigi sian laboron kaj plenumigi siajn intencojn per speciala engaĝo kaj decidemo ĝis la atingo de laŭebla sukceso (Baza linio plutenita kaj grafika harmonio). Li posedas tre bonajn organizkapablojn (Kunligita interlitere, Baza linio kaj Dinamikeco, Malegala kun metodo) kaj rapide kunigas la akiritajn sciojn, zorge atentitajn, portante fruktojn al sia klereco (Dinamikeco, Dekstren-klina, Rapideca fluo). Li realigas kaj konkretigas per siaj scioj, ĉar li havas netan percepton pri la plej taŭgaj situacioj. Alidire, li efike asocias rimedojn al celoj, kaj dum studado kaj dum laborado, kaj eĉ dum la ĉiutaga praktika vivo, nome absolute ĉiam (Anguloj C, Dinamikeco-rapideca fluo kune kun la Baza linio plutenita). Li ĉiam antaŭvidas la plej celkonforman irendan vojon, kiam li antaŭaranĝas alvenpunkton aŭ li lanĉas iniciatojn (Ligiteco inter vortoj). La okulaspekto, sekve, estas tute pensoplena dum tia lia antaŭvidkapablo de la eblaj kaj verŝajnaj evoluoj de sia agado (Baza linio).

Lia facilo asimiladi sciojn kaj liaj intuicioj gvidas lin pasie al diversaj fakoj, tre diversigitaj (Larĝa interlitere donas al li entuziasmon). Efektive liaj interesoj estas multnombraj (la ŝanĝeco en la literkalibro, kvankam ene de modera mezuro: ekde 2 ĝis 3 milimetroj) kaj al tioj li sin dediĉas daŭre (Baza linio plutenita). Li estas kulturulo, pro la asimilademo kaj la facileca ek-sciemo (la signo Dekstrenklina); lin aldirektas granda kono-scivoleco. Lia celo estas pliampleksigi sian horizonton:  karakterizema en siaj interesoselektoj kaj tre atenta antaŭplanisto de la dediĉinda tempo al ili, por eviti hazardon aŭ ĥaoson, li startigemas kongruajn projektojn. Li ĉiam pensas al estonto, perspektive kaj implicite rigardas situaciojn kaj problemojn (Dekstrenklina, ligita interlitere, Baza linio plutenitamalĉeesta dekstra marĝeno).

Pro mensa malfermiteco kaj nerigideco (malgraŭ la ekzisto de aga firmeco), kaj ankaŭ danke al lia nedubinda juĝkapablo (Malegala kun metodo, Larĝa interlitere, grafika fluo kaj Anguloj C), li aŭskultas alies teoriajn kaj praktikajn proponojn, tamen poste submetante tiojn al pruvo por individui ilian eventualan internan malkoheron. Por plej bone klarigi, ĉio estas de li kribrita tra lia rigora logikemo, pro tio oni povas racieme aserti ke lia opinio pri alies agado komence estas akceptita senantaŭjuĝe, preta li preni ion en konsideron laŭ aliaj vidpunktoj, sed kun la rezervorajto rilate al konkludoj, ĉar li kutime ĉion persone kontrolas laŭ sia logikpovo karakterizanta lin (Ligita interlitere altgrade, Baza linio plutenita, Larĝa interlitere, Enŝoviĝema, elementoj de la signo Entordiĝinta, Anguloj C). Li riskus alveni al tro subjektiva opiniado, sed tio ne estas ĉar li posedas ankaŭ visceran moderecon kaj tute ne estas pedanta dum la esplorado de la vero (modera Kalibro tion elmontras).

Lia mensa pensorganizado estas tiu de sciencisto kiu emas observadi, kompreni, elprovi, kiu ankaŭ metode kaj orde, kaj samtempe flekseble, kapablas skizi sian difinitan sintenon eĉ sin renovigante (Baza linio plutenita kun flueca, malegalecoj, spontanea zorgeco kaj suma harmonio). Aŭtentika en siaj konkludoj (Malegala kun metodo), tiajn kreecon kaj talenton li ne deziras elmontri. Male, li preferas labori senĝene kaj aŭtonomie, nur duatempe li zorgas sciigi kaj partoprenigi aliajn en siaj projektoj kaj perspektivoj, spronante kaj rafinite persvadante ulojn (Malegala kun metodo, Ligita interlitere, Sobra). Kiu lin aŭdas, se tiu akceptas liajn premisojn, tute certe akceptas nepre ankaŭ liajn konkludojn. Al li plaĉas distingiĝi sed sen fiero, ĉar li konscias pri sia valoro kaj ne bezonas konsentojn (La streketo de la literoj T supermetita kelkfoje, kun modera kalibro).

SOCIALIĜO

Laŭ la socialiĝvidpunkto, lia komunikokapablo estas rekta kaj malrigida (Flua, Aplomba kaj Fleksiĝema, Klara), komplete afabla kvankam retenata (Anguloj C, Dekstrenklina, Sobra). Liaj takta kondutkapablo, diskriminpovo kaj oportunecemo, ankaŭ mensa klareco, ekipas lin per esprimspontaneeco tiom taŭga por la situacioj, ke la aliuloj sentas sin komforte (Anguloj C, Enŝoviĝema kaj Flua). Li facile eniĝas en alies koron, bone kaj malbone, kaj amikiĝemas al proksimulo, ĉefe kiam tiu (ŝi/li) necesas materian kaj spiritan indulgemon (Larĝa intelitere, Baza linio). Li estas bona konsilanto. Li ne haltas ĉe la unua vido. Li lertas tuŝi temojn plej taŭgajn por allogi kaj konvinki, sed samtempe li ne profitas de tio ĉar etike li estas korekta kaj lojala (Baza linio, Enŝoviĝema, Rigidaj stangoj 6). Li respektas la devojn, sed same li pezigas la rajtojn, kaj ĉiojn ĉi per granda homaneco, tiel ke la aliaj alvenas al li por peti konsilon aŭ konfidenci, en kioj li lertas (Ligita inter la vortoj kaj Enŝoviĝema, Sobra).

Veras ke li ŝatas interrilatiĝi kaj estimas ies prikonsideron al si, eĉ se li ne tion vidigas eksteren (Manko da ekstrasignoj finvorte). Li bezonas komunecon de ideoj kaj interesoj al aliaj kaj reciprokecon (Dekstrenklina kaj ĉiuj ekstravertitaj kaj priamindaj signoj). Tamen li ne lasas sin influi pesimisme (Meza kalibro, baza linio, rapida, rigidaj stangoj). Li rifuzas pesimismon, li estas praktika persono.

Iafoje li ekmelankolias kaj malgajas nekompreneble (kvankam, ke lia brila aktivado antaŭpreparas al sukcesoj); ĉiukaze li ne daŭre haltas sur tio, pro tio ke li ne transiras moderecon, ke li sin distras per multnombraj interesoj (inter kiuj muziko) kiuj plene kaj kontentige engaĝas siajn energiojn (Dekstrenklina, Dinamikeca, Anguloj C). Ĉi tiu flanko de lia personeco (melankolio) supozigas, ke li spertis amo-mankojn aŭ amsuferojn dum sia frua infanaĝo, al kiuj certe li bone reagpovis (konsiderinte lian kondiĉon de serena, aktivema kaj plene sukcesinta ulo) kiuj tamen kelkfoje reaperas al konscio. Ĉu eble li ne sufiĉe sentis sin amata  kiam li estis malgrand(aĝ)a aŭ ĉu li estis verŝajne senmerite neprizorgita? (Sobra, Dekstrenklina, Arkigita). Povus esti, ke lia  humaneco fontis el vido de subpremo al propraj nepraj rajtoj (Dekstrenklina kun ligita iantervorte, Rigidaj stangoj 6 kun Baza linio konservita). Certe li ekatentemas al uloj plej malfortaj, aŭ diferencigitaj (Ligita intervorte en grafika pozitiva kunteksto).

Lia firmeco kaj psikrezisto, eblaj pro la psikonerva harmonio (Baza linio konservita), multe helpas lin, tial li ne retropaŝas antaŭ la malfeliĉoj de la vivo, eĉ li ekvojas por supervenki malhelpojn kaj por ĉiel ajn realigi siajn aspirojn (Baza linio, Flueca). La superabundo da energioj helpas lin kaj havigas realigan kontinuecon al liaj faroj (Dinamikeca, Varia grafika premado sed enekvilibre).

Li tre konscias pri si kaj siaj kapabloj; lia respondecpercepto estas tre alta (Moderita kalibro, Enŝoviĝinta kiu montras introspektadpovon, Ligita interlitere kiu elmontras logikecon de liaj moralaj principoj); li vere bone integriĝas en la socia vivo kaj spertas grandan internan koherecon, kaj en la penso kaj en la agado (Ligita inter la literoj, subskribo simila al teksto). Tia lia  kohereco kondukas lin rifuzi ian ajn oportunismon koncerne justecon (Baza linio, Rigidaj stangoj 6 kaj Kurbaj stangoj 4, krom Ligita inter la vortoj) ĉar li tre bone (kaj tuje) kapablas distingi kaj diskrimini. Aldone, liaj psikologiaj  kapabloj, liaj prudento kaj takta kondutkapablo – kiuj teorie povus lin puŝi eltiri avantaĝon el alies naiveco – estas direktitaj per oportunecsento (kio ja ne signifas  oportunismo): pro tio oni povas aserti, ke li tute ne estas avidulo aŭ enviemulo (Larĝa inter la literoj, Kurboforma 5), sed firma kaj fidinda, kaj esence lojal-ulo. Kredeble, ĝuste pro ĉi tiuj ĉiuj kvalitoj de li bone regataj li estas konsiderenda persono agrabla, aprecinda kaj estiminda, fakte li inspiras fidon (Enŝoviĝinta, Anguloj C, Fleksiĝema 6 ekvilibrigitaj per la aliaj signoj Baza linio konvervita, Larĝa inter la literoj kaj la vortoj).

AMEMO

Li emas elserĉi la konstruajn flankojn de la vivo kaj danke al sia diplomateco kaj dialektika menso li antaŭpreparas ankaŭ la aliulojn por konsideri la aferojn pli bonvoleme, t.e. li kapablas konvinki (Fleksiĝema, Enŝoviĝema, Anguloj C).  Humaneco kaj intenco-seriozeco estas aliaj du liaj karakterizaĵoj. Li estas preparita proksimiĝi al aliaj kaj posedas la lertecon apogi repacigojn inter du konfliktantaj partioj (Flueca). Li vekas simpatiojn pro sia est-maniero kaj far-maniero, sen ion pretendi aŭ trudi (Ekvilibra grafika premado). Li obeas sian instinkton kaj racion, kiuj (li tion scias) bone interkomunikas. Ĉi tio vidigas ke li estas persono en paco al si kaj al mondo: nur per tia animstato oni ĝis-atingas realan homan amsenton (Flueca kaj ĉiuj signoj. La baza linio donas  fidelecon, konstantecon en la amo sen obsedo).

DISPOZICIOJ

Kvankam li havas karakterfirmecon kaj grandan logikokapablon, kiuj puŝas lin trastudi precizecon de principoj kaj koherecon de ideoj, por mense distingi, en li tute ne ekzistas skemojn, ĉar li spertas multajn iluminiĝojn, inspirojn kaj nekutimecan imagpovon (la signo Malegala kun metodo). Tiaj lastaj faktoroj, konektitaj, apartenas ne nur al scienco sed ankaŭ al arto, kaj lia skribmaniero havas certan grafikan kaj spontanean elegantecon, kaj elmontras plezuron al beleco (Flueca kun eleganta). Tamen, la aspekto (la formoj) neniam venkas super la esenco aŭ la argumentado; pro tio li ne malŝatas konkludi sian leteron – skribante la lastajn liniojn kaj subskribante – flankmarĝene de la paperfolio, vertikale, en la nura blanka libera spaco restanta (vidu je la paĝo n-ro 2 el la kvarpaĝletero), tiel kaŭzante okulan konfuziĝon.  Iu hipotezis ke tion li faris pro amo al ŝparo, por ŝpari paperon. Tio estus versimila, ĉar – laŭ sia pensmaniero –  Bicknell vidas tion kiel “nepran logikaĵon”.

Konklude kaj resume: aparte inklina al kompreno de la homaro, talenta por humanistiko kaj sociaj sciencoj, li bone sukcesas ankaŭ en la agado, kapablante bone kaj senprobleme alfronti grandajn kaj malgrandajn taskojn. La tuta skribaĵo esprimas lian grandan amon por la vivo, ĝenerale.

————————————————–

it_IT BANDIERA

BIOGRAFIA:

Bicknell Clarence (Herne Hill, 27 ottobre 1842 – Casterino, 17 luglio 1918) pastore protestante britannico, è stato oltre che religioso anche un matematico, un botanico e attivo esperantista. Grazie a lui, nel 1910 fu fondato un gruppo esperantista a Bordighera, ed aiutò altri esperantisti della prima ora (pensiamo alla professoressa Rosa Junk), a far vivere il “Gruppo Milanese per l’esperanto”. A Bordighera egli giunse nel lontano 1877 e vi si stabilì abitualmente, amante della natura e del clima della Liguria. Molti lo definirono un filantropo; certamente fu uomo eclettico (e tutto questo risulta confermato dalla sua scrittura). Egli stesso fondò il Museo Bicknel, dove raccolse tutte le sue collezioni botaniche ed archeologiche. L’Istituto Internazionale di studi Liguri conserva tutt’oggi la raccolta e ne promuove la conservazione e la diffusione, organizzando eventi e pubblicazioni.


 

scritti del 1906 – Bicknell

[Archivio Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera.
Fondo Bicknell, I, Corrispondenza tra C. Bicknell e A. Pelloux]

P.S.  –  Bv. viziti ankaŭ  :  http://www.clarencebicknell.com/en/news-views/56-diary-dec-15-1889  (angle verkita) kie vi trovas alian elegantan kaj tre flue skribitan lian leteron, kun lia desegno.


 

 

Bicknell (1842 – 1918) – Analisi della sua scrittura (del 1906)

Lo scritto analizzato risale al 1906, quando Clarence Bicknell aveva 64 anni ed era nel pieno della sua maturità ed evoluzione personale, ed esprime tutta l’armonia di una persona che ha raggiunto un proprio equilibrio interiore.

La sua personalità sembra essere caratterizzata dalla moderazione in tutto e dalla ponderazione, nel senso che si nota in lui un buon dialogo interiore tra i vari aspetti del carattere, e del temperamento, tanto che la sua azione risulta continua e produttiva, senza incertezze e senza grandi scosse emotive. (calibro medio, mancanza di ricci, bella a vedersi, attaccata e buona energia generale) Quale sia stato il percorso esistenziale e le vicissitudini che lo hanno portato a questo buon livello di serenità interiore lo si deve ricercare sicuramente nella storia della sua vita.

L’INTELLIGENZA

Dal punto di vista intellettivo spicca per le sue capacità logiche e la chiarezza di concezione e di esposizione del suo pensiero (attaccata, legata, chiara) per cui passa senza sforzo dalle premesse alle conclusioni e sa collegare i fenomeni alle loro cause (sinuosa, contorta e segni suddetti). Il flusso delle idee non ha mai tregua. Si tratta di una logica superiore, capace di associazioni inedite che gli danno immediatezza negli orientamenti e nelle decisioni. Di mente aperta e curiosa, è sempre attento al mondo che lo circonda e il nuovo non lo spaventa (sinuosa, pendente, curva 5, LDL 6, dinamica, margine destro assente). Per niente superficiale, egli però non si attarda né perde tempo in lunghe ed elaborate analisi: è più portato per la sintesi che per l’analisi. La considerazione dei particolari, soprattutto quelli essenziali e significativi allo scopo che si prefigge di volta in volta, avviene in lui per altre vie, perché è persona che possiede intuito e capacità di penetrazione intellettiva e psicologica. Tramite queste vie riesce ad avere una visione abbastanza obiettiva di cose e situazioni,  senza esasperazioni di sorta. (dis. metodico, sinuosa, calibro medio e LTL 7, LTP 7 con attaccata)

Il suo modo di procedere è sequenziale: non ama interrompere quanto ha iniziato, o deviare dal filo logico del suo pensiero, così come non ama essere interrotto quando espone il suo pensiero nel mezzo di una conversazione interessante. Nulla riesce infatti a distoglierlo o a distrarlo quando è concentrato (attaccata, legata, mantiene il rigo, assenza di ricci), di conseguenza tende a portare avanti il suo lavoro e i suoi propositi con particolare costanza di impegno e di intenti fino a raggiungere dei buoni risultati (mantiene il rigo e armonia). Ha ottime capacità organizzative (attaccata, rigo e dinamica, dis. metodico) e sa associare velocemente le informazioni acquisite rendendo produttivo il suo sapere, di cui sa fare tesoro. (dinamica, pendente, fluida veloce)  Realizza e concretizza perché ha la percezione di ciò che è più opportuno, cioè sa adeguatamente rapportare i mezzi alle finalità, sia nello studio che nel lavoro, ma anche nella vita pratica di tutti i giorni, ovvero in tutto. (angoli C, dinamica, veloce/fluida/dinamica e mantiene il rigo) Egli sa sempre dove intende arrivare quando si prefigge qualche meta o lancia iniziative. (Legata) L’occhio, in questa attività di previsione degli sviluppi che potrebbero avere le proprie azioni, non può che essere pensoso. (mantiene il rigo)

La facilità con cui assimila e le doti intuitive lo portano ad appassionarsi a diverse tematiche, le più svariate (LTL gli dà entusiasmo). Infatti i suoi interessi sono numerosi (varietà di calibro, seppur contenuto tra i 2 e i 3 mm) e vi si applica fermamente (mantiene il rigo). Uomo di cultura, per la tendenza ad assimilare e la facilità di apprendimento (pendente), è guidato dalla grande curiosità di conoscere; lo scopo è allargare i propri orizzonti:  è singolare nelle scelte dei suoi interessi  e, per poterli coltivare tutti in modo non casuale o caotico, programma con attenta valutazione  il tempo che vi vuole dedicare, scaglionando a tale scopo delle “tabelle di marcia” da seguire. Il suo sguardo è sempre rivolto al futuro, vede le situazioni o i problemi in prospettiva e nelle loro implicazioni. (pendente, attaccata, mantiene il rigo, margine destro assente).

Data l’apertura e la plasticità mentale (che possiede malgrado la fermezza nell’azione)  e grazie all’indubbia capacità di discernimento (dis. metodico, LTL, fluida e angoli C),  egli è capace di ascoltare le proposte teoriche e pratiche che gli vengono offerte da altri, salvo poi sottoporle alla prova per valutarne la loro coerenza interna. Per meglio spiegarmi, tutto passa attraverso la sua ferrea logica, per cui si può ragionevolmente affermare che il suo giudizio sull’operato altrui risulta essere tendenzialmente e inizialmente senza preconcetti, pronto a prendere in considerazione anche diversi punti di vista,  ma con delle riserve riguardo agli esiti, perché egli sottopone tutto alla verifica personale guidato dal rigore logico che lo contraddistingue. (attaccata al massimo grado, mantiene il rigo, LTL, sinuosa, elementi di contorta, angoli C) Potrebbe correre il rischio di avere una visione eccessivamente soggettiva, ma non è così perché tende ad essere misurato e non minuzioso nel ricercare le verità.

Ha l’impostazione mentale dello scienziato, che sa  osservare, vuole capire, vuole sperimentare e che, in modo organico e con metodo, sa impostare in modo organizzato ma flessibile la propria linea di condotta, con capacità di auto-rinnovarsi. (mantiene rigo con fluida, disuguaglianze, accurata spontanea e armonia complessiva).   Originale nelle conclusioni (dis. metodicamente), questa sua vena creativa e di ingegno egli non la ostenta. Anzi, tende a lavorare in libertà ed autonomia, solo in un secondo tempo informa e rende partecipi anche gli altri per condurli  nell’ambito dei propri piani e vedute, stimolandone gli interessi e tramite una sottile opera persuasiva. (dis. metodico,attaccata, parca) Chi lo ascolta, se accetta le sue premesse, non può che accettarne anche le conclusioni. Ama distinguersi ma senza essere vanitoso, perché sa di valere e non ha bisogno di conferme. (taglio della t sopra elevato, ma non sempre, con calibro medio)

LA SOCIALIZZAZIONE

Dal punto di vista della socializzazione, la sua comunicativa è agile e sciolta (fluida, spigliata e flessuosa), del tutto cordiale, ma contenuta (Ang. C, pendente, parca). Il  saper fare, la capacità di discriminazione e il senso di opportunità, la chiarezza pure, gli danno quella spontaneità di espressione adeguata alle situazioni, mettendo gli altri a proprio agio. (ang. C, sinuosa e fluida).  Sa leggere con facilità nell’animo altrui, sia nel bene che nel male, e tende a provare sentimenti di affetto verso il prossimo, soprattutto se questi è bisognoso non solo materialmente ma anche spiritualmente (LTL, rigo). E’ uomo di consiglio. Sa andare al di là delle apparenze. Ha l’abilità nel toccare i tasti più adatti per attirare e convincere, ma non ne abusa perché moralmente corretto e leale. (mantiene il rigo, sinuosa, aste rette 6) Come rispetta i doveri, così esige di fare valere anche i propri diritti, ma fa questo con umanità , tanto che stimola negli altri il bisogno di confidenza e di consiglio, e di questo lui ne è pienamente capace. (legata e sinuosa, parca)

In fondo ama la vicinanza con gli altri, apprezza di essere preso in considerazione e stimato, anche se non lo dà a vedere (assenza di ricci). Sente il bisogno di comunione e di corrispondenza (pendente e tutti i segni di estroversione e amabilità). Non si lascia però influenzare negativamente (calibro medio, rigo mantenuto, veloce, aste rette). E’ una persona positiva e rifugge dal pessimismo.

Talvolta lo afferra la malinconia e prova delle tristezze inspiegabili (malgrado  la sua brillante attività sia destinata al successo) ma non vi si sofferma troppo a lungo  a pensarci per il senso della misura che possiede, e perché aiutato dai numerosi interessi (tra cui la musica) che impegnano le sue energie e il suo tempo in modo pieno e appagante. (pendente, dinamica,ang. C) Questo aspetto della sua personalità (quello della malinconia) fa presupporre delle carenze affettive vissute o sofferte nella prima infanzia, alle quali ha saputo reagire sicuramente (considerato il suo stato di uomo realizzato, attivo e sereno) ma che talvolta riemergono alla coscienza. Forse che non si è sentito abbastanza amato da piccolo o è stato trascurato immeritatamente? (parca, pendente, arcuata) Potrebbe essere che la sua umanità abbia tratto origine dall’aver visto calpestati dei propri fondamentali diritti. (pendente con legata, aste rette 6 con mantiene il rigo) Sicuramente si mette dalla parte del più debole, o del diverso (legata in contesto positivo).

La fermezza e la tenuta psichica, dovuta all’armonia psiconervosa  (mantiene rigo) però lo sorreggono, cosicché non indietreggia di fronte alle avversità,  anzi si attiva per superare gli ostacoli e per realizzare comunque le proprie aspirazioni (mantiene rigo, fluida, rigo).  L’esuberanza di energie lo aiuta e dà continuità realizzatrice alle sue azioni. (dinamica, pressione variegata ma in modo equilibrato)

Egli è molto consapevole di sé e delle proprie capacità, ha sviluppato il senso di responsabilità (calibro medio, sinuosa per l’introspezione, legata per la logica dei principi morali), è bene integrato nella vita sociale e vive una grande coesione interiore mostrando grande coerenza tra il proprio pensiero e la propria azione, (attaccata, firma uguale al testo): tale coerenza lo porta a rifiutare ogni compromesso riguardo alla giustizia(rigo, aste rette 6 e aste curve 4, e legata) perché sa ben distinguere e discriminare.  Inoltre, le sue doti psicologiche, la sua avvedutezza e il suo saper fare – che potrebbero in teoria spingerlo ad  approfittare dell’ingenuità altrui per ricavarne profitto – sono guidate dal suo senso di opportunità (non opportunismo) per cui si può affermare che non è persona avida, né invidiosa (LTL, curva 5), ma stabile e affidabile  e fondamentalmente leale. E’ probabilmente l’insieme di tutte queste qualità ben calibrate che lo rendono  persona amabile, apprezzabile e stimata, in quanto ispira fiducia. (sinuosa, angoli C, flessuosa 6 sono resi equilibrati dal mantiene il rigo, LTL e LTP)

L’AFFETTIVITA’

Tende a ricercare gli aspetti positivi della vita e con la sua diplomazia e la sua dialettica sa predisporre anche gli altri a vedere le cose in modo più benevolo, li sa convincere. (flessuosa, sinuosa, ang. C). L’umanità e la serietà nei propositi sono altri due aspetti che lo caratterizzano. E’ disposto ad andare incontro agli altri e ha l’arte di favorire le riconciliazioni tra due parti contendenti.(fluida)  Suscita simpatie per il suo modo di essere e di fare, senza avere pretese verso gli altri e senza imporre (pressione equilibrata). Si lascia guidare sia dall’istinto che dalla ragione, che sono in buona sintonia tra di loro. Tutto questo  fa vedere una persona in pace con se stessa e il mondo, e solo con un tale stato d’animo si raggiunge la vera affettività. (fluida e tutti i segni: il rigo mantenuto gli dà la fedeltà, la costanza nell’affettività senza essere assillante.)

ATTITUDINI

Malgrado la fermezza di carattere e la forte logica che lo porta a ricercare l’esattezza dei principi e la coerenza delle idee, e a distinguere, non c’è nulla di schematico in lui, perché ha molte illuminazioni, estro e singolarità immaginativa. (dis. metodico) Questi ultimi aspetti, congiunti,  appartengono non solo alla scienza, ma anche all’arte e la sua scrittura possiede una certa eleganza grafica spontanea e il gusto per il bello (fluida con elegante).  La forma però non ha mai il sopravvento sulla sostanza e sui contenuti, per questo non disdegna di concludere la missiva scrivendo le ultime righe e firmando di traverso, nel poco spazio bianco rimasto libero (vedere nel margine di sinistra della prima e seconda pagina), creando visivamente della confusione. Qualcuno asserisce che questo è perché non amava lo spreco e sarebbe stato inutile iniziare un nuovo foglio per poche righe. E’ possibile, perché “logico” (secondo il modo di pensare di Bicknell).

Predisposto in modo particolare alla comprensione dell’essere umano, incline per le scienze umane e sociali, risulta essere anche uomo di azione, capace di affrontare bene e senza difficoltà sia le piccole che grandi imprese. Tutto lo scritto esprime il suo grande amore per la vita.

(grafoanalizzato da A. V. Guernieri)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s