Home

Komunikado

Komuniki signifas esence “komunigi” “transigi“, t.e. “interkomuniki kun iu, partopreni kaj kunpartigi pensojn, sentojn kaj similaĵojn el profunda kaj sincera trans-sendo”. Kial “sincera“? Ĉar alie okazus malbona komunikado, kun neantaŭvideblaj aspektoj. La karakterizaĵo de komuniko estas ĝuste la fakto, ke individuo deduktas el teniĝo de aliaj la ideon aŭ la senton, kiujn la alia ulo intencas transdoni. Tiamaniere li aŭ ŝi ne reagas al sinteno per si mem, sed (reagas) al la ideo aŭ al sento kiujn li aŭ ŝi eltiris. Kaj la alia (kontraŭ)reagas al respondoj de la unua, laŭ la ideo aŭ la sento (signifo) eltiritaj.

Komunikado kiel transigo de mesaĝo  –  inter elsendanto kaj ricevanto kiuj interagas en kunteksto  –  utiligas kodon (lingvaĵon) kaj povas uzi malsamajn kanalojn aŭ rimedojn, kiel emzemple: sonojn, bildojn, gestojn, sonorajn ondojn kaze de homvoĉo, paperan helprimedon, rafinitajn aparatojn, ju pli … des pli multe. Kiam la mesaĝo ne estas korekte transdonata, la pensoj kaj la ideoj kiujn oni sendas ne kongruas kun tio, kion ni pensas, okazas rompo de komunikado kaj estiĝas blokiĝoj, kiuj malhelpas la atingon de la celoj, kaj laŭ persona vidpunkto aŭ profesia.

Komunikado plenumas sian taskon nur se la mesaĝo estas interpretata sammaniere fare de kiu sendas kaj de kiu ricevas la komunikaĵon. Tio ne signifas, ke la interkomunikantoj necese samopinias pri la objekto de la komunikado.

Oni povas ankaŭ distingi, psikologio-vidpunkte, du komunikomodalojn, tiun parolan kaj tiun malparolan.

La malparola komuniko estas fakte ĉio, kion ni vidigas sen diri vorton. Ofte ĝin oni asociigas kun la korpa lingvo, kiu povas elmontri tre pli multe ol ni imagas.

La homaro estas iomete speciala ĉar kapabla ricevi mesaĝojn ankaŭ de aliaj estaĵoj ne apartenantaj al homa specio. Vidu ekzemple la ĉimpanzon, malĝojan kaj tediĝintan.

monkey-sad

La sendita mesaĝo povas esti je enhavo (tiu, kiun ni utiligas kiam ni parolas au skribas) kaj je rilato (kiu influas sur la reciprokaj respondoj, tiom ke je certa punkto kaj sekve la personoj ne plu akordiĝas eĉ pri la enhavo).

Jen kelkaj konkretaj ekzemploj de komunikado enhavtipa kaj rilatspeca:

  • “mi vin amas” povas signifi deziron, bezonon, submetiĝon, konkeron. La  frazo per si mem neniam montras sian realan signifon;
  • “NE” povas informi, puni, delogi;
  • “vi eraras” povas signifi komparon, edukadon, aŭ ke por la elsendanto tre gravas ke la alia sin korektu;
  • “vi ne ekzistas” male signifas ĝuste malpermesi al la alia persono eniri en la procezon de interrilatiĝo.

Oni povas ankaŭ distingi la pseŭdo-komunikadon (malklaran), kiam aktiviĝas mekanismoj pri memdefendo pro kiuj la ulo anstataŭ ol efektive komuniki preferas malgrandigi sian anksian staton kaj ŝajnigas konformiĝon al situacio por ne ekkonflikti kun iu, eĉ nur parole.

Ĉiam gravas la kunteksto en kiu okazas homaj interagoj.

La blogisto

_______________________

it_IT BANDIERA

La comunicazione

Comunicare significa sostanzialmente “rendere comune” “trasmettere”, ovvero  “essere in comunicazione con qualcuno, condividere e trasmettere pensieri, sentimenti e simili a livello profondo e in modo sincero”. Perché “sincero”?  Perché altrimenti avverrebbe una cattiva comunicazione, con risvolti imprevedibili. L’aspetto caratteristico della comunicazione è proprio il fatto che un soggetto deduce dal comportamento altrui l’idea o il sentimento che l’altro intende trasmettere. In tal modo non reagisce al comportamento in sé, ma all’idea o al sentimento che ne ha desunto. E l’altro reagisce alle risposte del primo secondo l’idea o il sentimento (il significato) desunti.

La comunicazione come trasmissione di un messaggio fra un emittente ed un ricevente che interagiscono in un contesto, si avvale di un codice (il linguaggio) e può utilizzare canali diversi, come ad esempio: suoni, immagini, gesti, onde sonore nel caso della voce umana, supporto cartaceo, apparecchiature sofisticate, e chi più ne ha più ne metta. Se il messaggio non viene trasmesso correttamente, i pensieri e le idee che si mandano non riflettono quello che pensiamo, avviene una rottura nella comunicazione e si creano dei blocchi che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi sia sul piano personale che professionale.

La comunicazione assolve in pieno il proprio compito se il messaggio è interpretato nello stesso modo da chi fa e da chi riceve la comunicazione.

Questo non significa che i comunicanti debbano concordare in ciò che pensano dell’ oggetto della comunicazione

Si distinguono anche, dal punto di vista psicologico, due forme di comunicazione, quella verbale e quella non verbale.

La Comunicazione non verbale consiste in tutto ciò che diciamo senza proferire parola. Spesso viene associata al linguaggio del corpo, il quale può esprimere molto di più di quanto immaginiamo.

L’essere umano è un po’ speciale, non necessariamente il migliore, perché è in grado di ricevere messaggi anche da esseri diversi dalla propria specie. Vedere ad esempio lo scimpanzé triste ed annoiato.

monkey-sad

Il messaggio trasmesso può essere di contenuto (quello che usiamo quando parliamo o scriviamo)  e di relazione (che influisce sulle risposte reciproche, tanto che i comunicanti ad un certo punto non si trovano più d’accordo nemmeno sul contenuto).

Alcuni esempi concreti di comunicazione sia di contenuto che di relazione:

  • “ti amo” può significare desiderio, bisogno, sottomissione, conquista. La frase in sé non esprime mai il suo vero significato;
  • “NO” può comunicare, punire, sedurre;
  • “tu sbagli” può significare confronto, educazione, che all’emittente importi molto che l’altro si corregga.
  • “tu non esisti” invece significa proprio negare la possibilità che un’altra persona entri nel processo di relazione.

Esiste anche la pseudo-comunicazione (oscura), quando si attivano dei meccanismi di difesa del sé per cui l’individuo più che comunicare realmente desidera diminuire il proprio stato ansioso e finge di adattarsi ad una situazione piuttosto che entrare in conflitto, anche se solo comunicativo.

Il contesto in cui avvengono le interazioni umane ha sempre la sua importanza.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s