Home

scritto di Giorgio Canuto del 1946


 

BIOGRAFIAJ NOTOJ:

Naskiĝinta en Torino en la jaro 1897 kaj mortinta en 1960.

Li estis akademiulo kaj interesiĝis pri esperanto ekde 1925.  Magistriĝinta pri Medicino kaj Jurisprudenco, li estis la trideka rektoro de la Parmo-Universitato, ekde la 1a de novembro 1950 ĝis la 1a de novembro 1956.  De kelkaj jaroj (precize ekde la 2010a) en tiu Universitato oni proklamas kaj premias konkurson pri la plej bona doktora tezo (trijara kaj fakeca) pri interlingvistikaj kaj esperantologiaj temoj, pridiskutita en iu itala universitato dum la antaŭaj akademiaj tri jaroj. (*) Al li estas ankaŭ dediĉita kaj establita la Fondaĵo Canuto kiu, en sino de UEA (la Universala Esperanto-Asocio) kies prezidanto li estis ekde 1956 ĝis sia morto, apogas la priasocian aliĝon fare de personoj devenintaj el landoj ekonomie malprogresaj.

La analizita skribaĵo, skaniligita el originala manuskripto, estas de la jaro 1946, kiam li estis 49-jara.

________________  GRAFOLOGIA SLIPO  ________________

Grafologiaj signoj:

Kunligita interlitere 9 – baza linio plutenita 8-9 – ekstrasigno pri sobreco 9 – subtila 8 – rigidaj stangoj 7 (kurbitaj 2 kaj returditaj 1) – enŝoviĝema 7 – dekstren-klina 7 – meza kalibro – mal-arkforma – klara 7 – sobra (6) – neta 6 – flueca 6 – malegala kun metodo 6 – kurboforma 4-5 – angulforma 5-6 – anguloj je tipo C 6 – larĝa interlitere plimalpli 5 – larĝa intervorte plimalpli 5 – simptomoj de severa – subskribo samkiel la teksto.

__________________________________________________

 

Psikologia skizo de la personeco de Giorgio Canuto

[itala grafologia metodo laŭ G. Moretti]

Li estas persono tre rezerviĝema, fakte kaj vorte, t.e. ne transigema eksteren siajn verajn sentojn. Tre atenta al konsekvencoj de sia parolado, Giorgio Canuto, pro lia tre granda sentokapablo, delikateco kaj granda sento de respondeco, tenas esence ofendiĝeman temperamenton rilate al atakoj, legitimaj aŭ ne, sed li montras sian reagon kaj ĉagreniĝon pleje per ruĝiĝo (ja, tion evidentigas la skriboanalizado).

Li posedas rigoran logikon kiu baziĝas ĉiukaze sur la firmaj principoj de realaĵo, ĉar li tenas profundan taŭgeco-senton kaj li estas tre ekvilibra en siaj eksteraj manifestadoj. Liaj konkludoj ĉiam estos tre koncernaj al kio pri kiu li estas interesiĝanta aŭ prizorganta, sen malfruigoj kaj senhezite, per sagaca  majstrado.

Li havas ankaŭ rimarkindajn psikologiajn kapablojn, kiujn li utiligas en siaj amemaj kaj profesiaj rilatoj. Por li estas facile kompreni la spiriton de kiu staras fronte de li, li tion deĉifras laŭinstinkte, en la bono kaj malbono, li kapablas trakti aliajn kaj super ĉio li respektas ilin, eĉ kiam ili ne pensas kiel li. Tio povas nur naski estimon kaj admiron.

Etike kaj morale li estas prefere korekta (li senerare kaj profunde konscias pri kio estas bono kaj kio estas malbono), scias mildigi sian penson kelkfoje severan, serĉadante en la aliaj malpligravigojn aŭ mankojn. Li havas ian pretendon edukadi, sed tion li faras tiel delikate, tiel ne rekte, longvide, ke la aliaj ne ĉiam ekrimarkas tion sed egale lasas de li sin influi.

Malgraŭ lia intima kaj socia vivo estas fiksitaj per principoj kaj devoj, li inklinas al bonvolemo, ne al kritikemo. Eventuale li sukcesas kritiki la datenojn per logika flarsento en la klopodo elserĉi la plejeblan objektivecon (kiom home eble plej multe).

Lia esprimmaniero estas klara, konsekvenca (al premisoj ofte li sekvigas konkludojn) kun precizeca parolo (li kapablas persvadi) kaj ia estetika gusto (li ŝatas ordon kaj belecon); pro tio li talentas kaj aprecas literaturan arton, kutime.

Metoda kaj zorgema en sia laboradmaniero, li ŝatas precizecon kaj klarecon. Li kapablas je dokumentadaj laboroj samkiel organizadi klare kaj efike la laboron de la aliaj, longtempe kaj en la esencaj gvidlinioj. Li inklinas al la instruado. Li povus esti gvidanto ne pro ambicio (kiu estas malgranda en li) sed pro siaj personaj kapabloj, de ĉiuj agnoskindaj. Li ĉiam havas klarajn ideojn pri la celoj kaj la eblaj konkretaj realigoj, kaj la persiston atingi bonajn rezultojn.

Kutime tre ekvilibra, eĉ se malaplomba kaj diskreta, li estas pro tiaj diritaj kvalitoj persono tre estimita kaj en la familia medio kaj en tiu profesia, kio igas lin autoritata (ne ordonema) en la kampoj de propra kompetenteco.

Resume, oni povas aserti pri li ke li estis tre rektanima (kaj tio supozigas ke li ricevis ankaŭ edukon prefere rigoran,  kiu kondiĉis lian bazan karakteron) kaj kohera en siaj realigoj, kun konkretaj kaj videblaj rezultoj, aprecindaj de multaj.

Laŭ mia konkludo estas malfacile, ke li havis dumvive malamikojn, pro lia efika takta kondutkapablo, ne sintruda, kaj senĉesa en ĉiu farado kaj sinteno. Ĝentila animo sub ŝajna malmola ŝelo.

skribo analizita kaj tradukita el la itala fare de Alga Vanna Guernieri (la blogisto)

________

(*)  La premia ceremonio de la konkurso, versio 2012-2013, okazos la 24an de oktobro, en la Aŭlo C de la lerneja bloko D’Azeglio – strato d’Azeglio 85 – Parmo.

Ĉi-jare la premio estos atribuata al Simona Mattiola pri ŝia tezo pri “La conservazion di lingaz ladin”

La juĝantaro estas kunmetita tiel: Prof-ro Fabrizio Pennacchietti, je la “Universitato de la Studoj” de Torino, Prezidanto; Davide Astori, “Universitato de la Studoj” de Parmo, Sekretario; Paolo Valore,  de la “Ŝtata Universitato” de Milano, direktoro de la reta revuo Inkoj. La ĉeesto estas senpaga.

La programo: 1) interveno de la universitata rektora moŝto Prof-ro Gino Ferretti – 2)  enkonduko de Prof-ro Gabriele Jannàccaro de la Universitato “Bicocca” de Milano rilate al temo “Pri la Lingvistika Ekologio” – 3) prezentanto kaj moderiganto Prof-ro Davide Astori – 4) livero de la Premio fare de Luigia Oberrauch Madella, instruistino, prezidanto de la Esperanto-Asocio “G. Canuto” en Parmo.

____________________________________________________________

it_IT BANDIERA

Giorgio Canuto

NOTE BIOGRAFICHE:

Nato a Torino nel 1897 e morto nel 1960.

E’ stato un accademico e si interessò di esperanto dal 1925. Laureato in medicina e giurisprudenza, fu il trentesimo rettore dell’Università di Parma, dal 1-11-1950 al 1-11-1956. Da alcuni anni (dal 2010 esattamente) in questa università viene indetto, a suo nome,  un concorso per la migliore tesi di laurea (triennale e specialistica) su temi di interlinguistica e di esperantologia, discussa in una università italiana negli ultimi tre anni accademici. (*)  In suo onore è stata anche istituita la Fondazione Canuto che, in seno all’Associazione universale esperanto  ( UEA) di cui è stato presidente dal 1956 al 1960, favorisce l’adesione all’associazione da parte di individui provenienti da paesi economicamente arretrati.

Lo scritto analizzato, non in originale, è del 1946 –  di quando egli aveva 49 anni

________________  SCHEDA GRAFOLOGICA  ________________

Segni grafologici:

attaccata 9 – mantiene il rigo 8-9 – riccio sobrietà 9 – filiforme 8 – aste rette 7 (aste curve 2 e aste ritorte 1) – sinuosa 7 – pendente 7 – calibro medio – scrittura a festone – chiara 7 – parca (6) – nitida 6 – fluida 6 – dis. Met. 6 – curva 4-5 – angolosa 5-6 – angoli C 6  – larga tra lettere 5 mediamente – larga tra parole 5 mediamente  – austera cenni  – firma uguale al testo.

—————————————————————————————————-

PERSONALITA’ DI GIORGIO CANUTO

[secondo il metodo grafologico italiano di Girolamo Moretti ]

Una persona molto riservata nei fatti e nelle parole, nel senso che non trasmette facilmente all’esterno i propri veri sentimenti. Molto attento agli effetti che possono suscitare le proprie parole, Giorgio Canuto, per la sua grandissima sensibilità, delicatezza  e il forte senso di responsabilità, ha un temperamento sostanzialmente permaloso di fronte agli attacchi, legittimi o non, ma fa capire la sua reazione e il suo disappunto più che altro con il rossore (proprio questo viene evidenziato dall’analisi grafologica!).

Possiede un rigore logico serrato che poggia però sempre sulle salde basi della realtà dato che ha un profondo senso di ciò che è più opportuno ed è assai equilibrato nelle manifestazioni esteriori. Le sue conclusioni saranno sempre molto pertinenti a quello di cui si sta interessando od occupando, senza indugi e senza remore, con naturalezza avveduta.

Ha anche delle notevoli capacità psicologiche che usa nei suoi rapporti affettivi e professionali. Per lui è facile capire l’animo di chi gli sta davanti, lo sa leggere in modo istintivo, sia nel bene che nel male, sa come trattare gli altri e soprattutto li rispetta anche quando costoro non hanno la sua stessa idea o il suo stesso modo di pensare. Ciò  non può che suscitare stima e ammirazione.

Eticamente e moralmente piuttosto corretto (sa esattamente ciò che è bene e ciò che è male, e ne è profondamente conscio), sa mitigare il suo pensiero a volte severo cercando di vedere negli altri le attenuanti  e le carenze. Ha qualche pretesa di essere un educatore, ma lo fa in modo sottile, non diretto, con spirito  lungimirante, per cui gli altri non sempre se ne accorgono pur restandone influenzati.

Nonostante la sua vita intima e di relazione sia dettata da principi e doveri, egli è di animo tendenzialmente benevolo, non critico. Semmai arriva a criticare i dati col fiuto della logica per ricercarne tutta l’oggettività possibile: quindi ha abbastanza forza e apertura mentale per soffermarsi anche su ciò che appare contradditorio in sé e di farne una valutazione oggettiva (per quanto umanamente ciò sia possibile).

La comunicativa è chiara, consequenziale (alle premesse seguono spesso le conclusioni) con proprietà di linguaggio (sa essere convincente) ed un certo gusto estetico (ama l’ordine e la bellezza) per cui è portato anche ad apprezzare l’arte letteraria in genere.

Metodico ed accurato nel suo modo di lavorare, egli ama essere preciso e chiaro. E’ capace sia di lavori di documentazione molto accurati (che non definirei però pedanti) come anche di organizzare con chiarezza ed efficacia il lavoro degli altri, nel tempo e nelle linee fondamentali. E’ portato per l’insegnamento.  Potrebbe essere un uomo guida non tanto per ambizione (che è minima) ma per le sue personali capacità da tutti riconosciute. Ha sempre le idee chiare sugli obiettivi e sulle possibili realizzazioni concrete e la costanza di impegno certo non gli manca per ottenere dei buoni risultati.

Molto equilibrato in genere, anche se schivo e riservato è, per le sue qualità suddette, una persona molto apprezzata sia in ambito familiare che in quello professionale, tanto da diventare autorevole (non autoritario) nel campo – o nei campi – di sua competenza.

In sintesi, si può dire che è stato una persona molto retta nei principi (e questo fa presupporre che abbia avuto anche una educazione piuttosto rigida che ne ha influenzato il carattere di base) e coerente nelle realizzazioni, con risultati concreti e visibili, apprezzabili da molti.

E’ difficile, a mio avviso,  che abbia avuto in vita dei nemici, per il suo efficace savoir-faire sottile, non invadente, e costante in ogni suo atto e comportamento. Un’anima gentile sotto un’apparente scorza dura.

grafoanalizzato da Alga V. Guernieri

________________________________

(*)

L’edizione 2012-2013 si terrà il 24 Ottobre, nella Aula C del Plesso D’Azeglio in via d’Azeglio 85 – Parma, dove verrà conferito il premio. Quest’anno il Premio verrà conferito a Simona Mattiola per la sua tesi su “La conservazion di lingaz ladin”.

La giuria è individuata nelle persone dei Professori Fabrizio Pennacchietti, Università degli Studi di Torino, Presidente; Davide Astori, Università degli Studi di Parma, Segretario; Paolo Valore, Università Statale di Milano, Direttore di Inkoj. La partecipazione è gratuita.

Questo è il programma:

Intervento del Magnifico Rettore Prof. Gino Ferretti
Prolusione del prof. Gabriele Jannàccaro dell’Università di Milano Bicocca su “Dell’ecologia linguistica”
Introduce e modera il prof. Davide Astori
consegna il Premio Luigia Oberrauch Madella presidente dell’Associazione Esperanto “G. Canuto” di Parma

__________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s