Home

Lanti

______________________________________________________________

eo bandiera

Ne estas facile trovi skribaĵojn de esperantistoj kiuj kontribuis al konstruo de la esperanto-historio, unue ĉar malmultaj konjektas konservi ankaŭ ties  manskribaĵon, due ĉar konklude la esperantajn famulojn, kun plenaj iniciatoj kiuj lasis spurojn malantaŭ si, oni povas kalkuli laŭ la fingroj (tio por diri, ke ili estas vere malmultaj). Pro tio mi limiĝas al kio mi sukesis, kaj sukcesos, eltrovi.

Tio, kion mi estas prezentonta estas la skribo de Eugenio Lanti –  kaŝnomo de Eugène Adam – (1879-1947), franca esperantisto de la unua epoko.

Ankaŭ lia skribmaniero montras, ke li estis aŭtonoma en sia pensmaniero, intelekte libera, kaj kontraŭkonformista. Jen kion mi rimarkis per lia skribaĵo, kaj pri ĝi mi havigos al vi la koncernajn grafologiajn signojn. La skriba bildo, efektive, ne estas en bona kondiĉo por fari kompletan skriboanalizadon, ĝia aspekto estas malbonkvalita, mi estas baziĝanta nur sur bildo kaj ne (kiel devus esti) sur la originalo – pro tio mi limigos la analizadon al kelkaj personecotrajtoj, al plej evidentaj signoj, kiuj ĉiukaze posedas psikologian gravecon por plenumi mallongan sintezon pri lia sinteno.

1936 – letero de Lanti  (el vikipedio)bildo tre bone reproduktita!


 

Alia skribo de Lanti – tiu unue analizita (same valida)

Gravaj grafologiaj signoj evidentigitaj. La mezuro de ĉiu el ili estas taksita per dekonoj, laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti:

 •     dekstren-klina 5/10   –   (mezvalore)
 •     (intuicieble) eta   –   (et-dimensia alteco en la pli malgrandaj literoj)
 •     baza linio plutenita 8    –   kaj malsuprenira 2
 •     kurba skribo 5    –   kaj angula 5   –   (certa ekvilibro inter altruismo kaj egoismo)
 •     larĝa en la literoj 6-7 / larĝa inter la literoj 6 / larĝa inter la vortoj 7   –   (inteligento kvalite kaj kvante super la mezo)
 •     anguloj tipo A  4/10   –   (sub la mezvaloro: pravigebla ofendiĝemo kiu restas en la normo)
 •     anguloj tipo B  6/10   –   (iomete super la mezo: persisto iomete super la mezo, kiu neniam   atingas obstinecon; ĝi do estas konsiderenda bona kvalito)
 •     anguloj tipo C  5/10   –   (en la normo: la kapablo sufiĉe bone rilatiĝi al aliaj, sen izoliĝo kaj sen komunika manipulademo)

Notu bone: la tri tipoj de anguloj, en la supraj mezurgradoj, integriĝas reciproke pozitive, pro tio ili esence indikas justan malcedemon por progresigi proprajn ideojn kaj agojn kaj taŭge venki obstaklojn.

 •     malegala kun metodo 7   –   (krea kaj intuicia originaleco)
 •     kunligita (interlitere) 7   –   (penso decide logika kaj dedukta)
 •     kurbaj stangoj 6   /   rigidaj stangoj 3   /   retorditaj stangoj  1  (kapabla de justa indulgemo)
 •     enŝoviĝema 6 / tordiĝinta 4   –  (inklino al kontrolado, sed moderite)
 •     saltleviĝa (abrupta) 7 / rapida 6   –   (intime reaga, nervozeco, abruptaj eksaltoj, respondo-rapideco)
 •     sobra   –   (ekstere sinreganta – nur etaj signaloj de ekstrasigno pri subjektiveco)
 •     (intuicieble) malsubtila: 6   –   kaj ankaŭ (intuicieble) markita duamaniere (= ekskuiĝa): 3

(ĉi tiuj du supraj signoj – malsubtila 6 kaj markita duamaniere 3 – en tia mezurgrado montras bonfarton, bonan fizikan energion kaj konkretan kaj realigan aktivecon, kaj momentojn de subita emocieco kiuj kortuŝigas lin tre intense nur antaŭ eksterordinaraj kaj rimarkindaj situacioj. Tiam li povus perdi sian inhibician kontrolemon)

 •     maldekstra marĝeno malregula  –   (emo re-trarigardi siajn historiajn originojn, individuajn kaj familiajn)
 •     dekstra marĝeno neestanta   –   (decida inklino aŭdaci, sin elĵetante al estonto, eĉ se ĝi estas demandosigna)
 •    kurbaj stantoj  6   /   rigidaj stangoj  3   /   retorditaj stangoj  1   –   (kapablo de justa indulgemo

Psikologia sintezo :

Eugenio Lanti aperas esence kiel pensulo, teoriulo, noviganto en la  pensokampo, ĉar li kapablas opinii (supozi) kaj  antaŭfiguri klare tion, kion aliaj ne sukcesas eĉ rimarki en la nuno (malegala kun metodo 7, saltleviĝa 7, bonaj larĝecoj). Fakte, lia grandega kapablo demandoenprofundiĝi (larĝa en la literoj 7 kune kun eta), juĝi (larĝa inter la literoj 6 kaj kunligita 7), liaj sendiskutaj pripensem-kapabloj kaj la potenco de lia rezonado (larĝa inter la vortoj 7 kune kun eta), lia polemik-inklino al la ĉirkaŭa medio – sed tute konscie, alcele, per validaj kaj logikaj argumentadoj (larĝa inter la vortoj 7, kunligita 7 kaj angula/kurba je 5/10) – certe ne dependas de la hazardo (baza linio plutenita, malegala kun metodo, anguloj B pro la obstino, kaj sobra pro la sobreco), sed ĉio estas pripensite kaj daŭre retaksite.

Krom per konciza rezonado, li reguliĝas ankaŭ per siaj intuicia kaj empatia kapabloj (enŝoviĝema 6, malegala kun metodo, saltleviĝa, rapida 6); li povus do tre bone kapabli sofismumi kiel filozofo, debati kiel advokato, aŭ fascini la interparolanton per siaj kapabloj konvinki kaj persvadi aliajn [sen malico].

Liaj interesoj estas multnombraj (malegala kun metodo kaj saltleviĝa, kune kun dekstren-klina, markita duamaniere) kaj ili povus etendiĝi de filozofio al religio, de juro al politiko, ĝis la komercokampo, ĉiuj estas socio-specaj interesoj (dekstren-klina, larĝa inter la literoj 6, dekstra marĝeno) kaj – laŭ kuntekstoj de tempo kaj lokoj – ĉiuj ĉi tiuj interesoj estas persiste kaj konstante filtritaj per lia juĝ-kaj  kritikem-povo, pro tio mi povas aserti ke li tre facile ensorbas kaj lernas sciojn, li estas erudiciulo kaj kulturas sin daŭre, kaj ke samtempe li povas esprimi opiniojn tre raciajn kaj tute personajn, ankaŭ pro la fakto ke li ŝatas kontrol(ad)i siajn ideojn kaj tiujn de aliaj proponitaj, re-maĉi, ĝis la konvinkiĝo pri la justeco de propraj ideoj (tordiĝinta 4, dekstren-klina kaj enŝoviĝema 6 en kunteksto de kvalitaj larĝecoj, de literoj – inter literoj – inter vortoj, pro la kapablo koncentriĝi danke al la signo eta kaj sobra, kaj la persistokapablo kiu devenas de la signo baza linio plutenita: praktike temas pri la tuta skriba kunteksto).

Lia komunikmaniero estas klara kaj sincera, lojala, ĉiam kun fluo leĝere pesimisma, ĉiel ajn tute certe ne  kontentiĝema. (Anguloj C mezgrade, anguloj B supermeze, refaldoj arko-formaj kaj ne girlandformaj kaj inklinaj al angulo, plus malsubtila 6, kaj kompreneble klara kaj la irado plutenita de la surbaza linio kun nur 2 dekonoj da malsuprenira).

Mankante al mi la skribaĵ-originalo kaj estante la bildokvalito ne tro bela aŭ  taŭga por pli detaligita analizado, mi nenion alian povas aldoni, prudente. Post la grafologia analizado, mi iris al retejo de vikipedio por serĉi biografiajn informojn kaj portreton, kiujn mi ĉi tie rekopias …

BIOGRAFIAJ NOTOJ el vikipedio

Eugenio Lanti (en esperanto “Eŭgeno Lanti”), kaŝnomo de Eugène Adam (Néhou, 19 julio 1879 – Meksiko, 17 januaro 1947) estis franca esperantisto.

Lanti estis kun-fondinto kaj la ĉefa gvidanto de la Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), la asocio de la esperantaj laboristj, kaj teoriulo de nova doktrino, nomita “sennaciismo”, kiu celis forigi la koncepton de nacio kiel agejo de socia organizado.

_________________________________________________

it_IT BANDIERA

LA PERSONALITA’ DI

EUGENIO LANTI

Non è facile reperire scritture di esperantisti che hanno fatto la storia dell’esperanto, un po’ perché pochi pensano di salvare anche i manoscritti, un po’ perché in fondo gli esperantisti diventati famosi e pieni di iniziative che hanno lasciato un segno si possono contare sulle dita della mano. Per questo mi accontenterò di quello che sono riuscita a trovare e che riuscirò ancora a trovare.

Quella che sto per presentare è la scrittura di Eugenio Lanti – pseudonimo di Eugène Adam – (1879-1947), un esperantista francese della prima ora.

Che Lanti fosse autonomo nel modo di pensare, libero intellettivamente, e originale, lo mostra anche la grafia.  Ecco cosa ho rilevato dalla sua scrittura, e ne fornirò i segni grafologici corrispondenti. Lo scritto, in realtà, non è in buone condizioni per una analisi grafologica, la risoluzione è bassa, mi baso su una immagine e non sull’originale – per cui la mia sarà una analisi ridotta ad alcuni tratti di personalità, limitati ai segni più evidenti, comunque di una certa rilevanza psicologica per estrarne una breve sintesi comportamentale.

la scrittura di Eugenio Lanti – lettera del 1936

(fonte immagine: wikipedia)

Segni grafologici importanti rilevati. Il grado di ciascuno è valutato in decimi, secondo il metodo grafologico italiano di Girolamo Moretti:

 • pendente 5/10   –   (nella media)
 • (intuibilmente) minuta   –   (è una scrittura “piccola” nelle dimensioni dell’altezza delle lettere minori)
 • mantiene il rigo 8    e     discendente 2
 • scrittura curva 5    e     angolosa 5  –   (un certo equilibrio tra altruismo ed egoismo)
 • larga di lettere 6-7   /     larga tra lettere 6    /    larga tra parole 7    –   (intelligenza qualitativamente e quantitativamente sopra la media)
 • angoli A 4  –  (sotto la media: una permalosità legittima e nella norma)
 • angoli B 6  –  (un po’ sopra la media: una tenacia sopra la media, che non arriva alla testardaggine; dunque è un pregio)
 • angoli C 5  –  (nella media: una capacità di sapersi rapportare agli altri nella norma, senza isolamento e senza manipolazione comunicativa)

N. B. – i suddetti tre tipi di angoli, in queste misure, si integrano a vicenda in modo positivo per cui indicano sostanzialmente una legittima caparbietà nel portare avanti le proprie idee ed azioni e superare adeguatamente gli ostacoli

 • disuguale metodico 7    –   (originalità ideativa e intuizione)
 • attaccata 7    –  (pensiero decisamente logico e deduttivo)
 • sinuosa 6  /   contorta 4     –   (tendenza al controllo, ma moderato)
 • scattante 7  /  veloce 6    –   (intimamente reattivo, nervosismo, scatti improvvisi, velocità di risposta)
 • parca   –  (esteriormente controllato – solo cenni di riccio del soggettivismo)
 • (intuibilmente) grossa: 6   –  ma anche  (intuibilmente) intozzata 2° modo: 3

(questi due ultimi segni – grossa 6 e intozzata 2° modo  3/10  – mostrano una buona salute, buona energia fisica e attività realizzante e concreta, con momenti di improvvisa emozionalità che lo portano a commuoversi intensamente solo di fronte a situazioni sbalorditive ed eclatanti. Allora potrebbe perdere il suo controllo inibitorio)

 • margine sinistro irregolare    –  (una tendenza a riesaminare le proprie radici storiche, individuali e familiari)
 • margine destro assente     –   (una netta propensione ad osare, a lanciarsi nel futuro, pur con le sue incognite)
 • aste curve 6   /   aste rette  3   /   aste ritorte o rovesciate  1   –  (capacità di una giusta indulgenza)

 

Sintesi piscologica:

Eugenio Lanti risulta essere sostanzialmente un pensatore, un teorico, un innovativo nel campo del pensiero, perché è capace di immaginazione e di prefigurarsi chiaramente ciò che altri non riescono a vedere nemmeno nell’immediato (dis. Metodico 7, scattante 7, buone larghezze). Infatti la sua grandissima capacità di approfondimento (larga di lettere 6-7 con minuta), di giudizio (larga tra lettere 6 con attaccata 7), le innegagibili capacità riflessive e la potenza del suo ragionamento (larga tra parole 7 con minuta), le tendenziali polemiche verso l’ambiente ma fatte in modo consapevole, mirato, con valide e logiche argomentazioni (larga tra parole 7, attaccata 7 e angolosa/curva sui 5) non sono certo dettate dal caso (mantiene il rigo, dis. Metodico, angoli B, parca), bensì meditate e costantemente rivalutate.

Oltre che da un serrato ragionamento, si lascia guidare anche dalla sua capacità intuitiva ed empatica (sinuosa 6, dis. Metodico 7, scattante 7, veloce 6), potrebbe pertanto avere le abilità sofistiche di un filosofo, quelle discussive di un avvocato, oppure ammaliare l’interlocutore con le sue capacità di convincimento e persuasione [senza malizia].

I suoi interessi sono numerosi (dis. Metod. e scattante, con pendente, intozzata 2° modo) e potrebbero spaziare dalla filosofia alla religione, dal diritto alla politica, fino al commercio, sono comunque tutti di natura sociale (pendente, larga tra lettere 6, margine destro assente) e subiscono – in ogni contesto di tempo e di luogo – sempre il filtro tenace e perseverante del suo giudizio, e della sua capacità di critica, per cui si può affermare che assimila e apprende con molta facilità, è una persona di cultura che si coltiva costantemente, ma al tempo stesso sa formulare giudizi molto razionali e del tutto personali, anche perché ama verificare la giustezza delle proprie idee e di quelle proposte dagli altri, rimuginare, fino a convincersi della validità delle proprie idee (contorta 4, pendente e sinuosa 6 in un contesto di buone larghezze di lettere, tra lettere e tra parole, con la capacità di concentrazione fornitagli da minuta e parca e la capacità di essere costante che gli deriva da mantiene il rigo: in pratica tutto il contesto).

La comunicativa è chiara e diretta, leale, sempre con una vena lievemente pessimista, comunque non certo accomodante. (Angoli C nella media, angoli B sopra, risvolti ad arco e non a festone, e tendenzialmente angolosi, grossa 6 e soprattutto l’andamento orizzontale mantenuto del rigo di base con solo 2 decimi di discendente).

Mancandomi l’originale dello scritto e non essendo la qualità dell’immagine adeguata per una analisi, non posso dire di più con ragionevole sicurezza.Dopo avere fatto l’analisi sono andata a ricercare dunque su wikipedia i suoi dati biografici e un suo ritratto, che riporto …

NOTE BIOGRAFICHE – da wikipedia

Eugenio Lanti, (in esperanto “Eŭgeno Lanti”), pseudonimo di Eugène Adam (Néhou, 19 luglio 1879Messico, 17 gennaio 1947), è stato un esperantista francese.

Lanti è stato cofondatore e principale leader della Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), l’associazione degli esperantisti lavoratori, e il teorico di una nuova dottrina, l’anazionalismo, che aveva come fine l’uscita del concetto di nazione come ambito di azione di una organizzazione sociale.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s