Home

abitazione di Zamenhof a Bjalistok altra via0001

La naskiĝhejmo de Zamenhof troviĝas dekstre, unuaplane. / La casa natale di Zamenhof si trova a destra, in primo piano.

La gentoj en Litva lando


Litva lando estas bela tero inter Oriento kaj Okcidento.
Jam de multaj jaroj malnovaj gentoj de la arja mondo vivas tie.
Ili parolas ankoraŭ antikvan litovan lingvon kaj iliaj moroj kaj kantoj pensigas al pratempa Hindujo. Ili adoris la fortojn de la naturo.
En Mezaĝo teŭtonaj kavaliroj almilitis tiun landon kaj la moskova caro atakis ĝin.
Litova reĝo invitis Hebreojn, kiuj starigis manlaboron kaj komercon.
Rusa Imperio pezigis sian povon.
Dufoje Poloj kaj Litvanoj provis forskui fremdan premon per armiloj (1831-1863).
Kiam Zamenhof estis sesjara finiĝis dua revolucio.
Litova literaturo refloris kun fervoro sed Rusoj kaj malŝatemaj Poloj persekutis poetojn.
Sur Litva tero kvar gentoj malsamaj loĝadis en urboj, kun celoj kontraŭaj, kun lingvoj diversaj, kun kredoj malamikaj: Rusoj, Poloj, Germanoj, Hebreoj.
Sur tiu malfeliĉa tero naskiĝis Zamenhof.

(el: La vivo de Zamenhof de Edmond Privat)

______________________________

alia perspektivo de la naskiĝhejmo de Zamenhof / un’altra prospettiva della casa natale di Zamenhof

______________________________

it_IT BANDIERA

Le genti della Lituania


La Lituania è una bella terra tra Oriente e Occidente.
Già da molti anni antiche genti del mondo ariano vivono là.
Esse parlano ancora una lingua antica e i loro canti e usanze fanno pensare alla arcaica India. Esse adoravano le forze della natura.
Nel Medioevo teutonici cavalieri fecero guerra a quel paese e lo zar di Mosca lo attaccò.
Il re della Lituania aveva invitato gli Ebrei che impiantarono l’artigianato e il commercio.
L’impero russo faceva pesare il suo potere.
Per due volte i Polacchi e i Lituani provarono a smuovere la pressione straniera con delle armi (1831 – 1863).
Quando Zamenhof aveva sei anni finì la seconda rivoluzione.
La letteratura lituana rifiorì con fervore ma i Russi e gli sprezzanti Polacchi perseguirono i poeti.
Sulla terra Lituana c’erano quattro genti diverse che vivevano nelle città, con scopi contrastanti, con lingue diverse, con credi ostili: Russi, Polacchi; Tedeschi, Ebrei.
Su quella infelice terra nacque Zamenhof.

(el: La vivo de Zamenhof de Edmond Privat)

 

1873 – Ludoviko kun samklasanoj kaj instruistoj de la Reallernejo en Bjalistoko. Ludoviko staras maldekstre antaŭ la vazo. La 13-jara Ludoviko devis forlasi ĉi tiun lernejon pro transloĝiĝo al Varsovio.

1873 – Ludovico con compagni di classe ed insegnanti della Scuola Reale a Bjalistok. Ludovico si trova in piedi sulla sinistra davanti al vaso. Il tredicenne Ludovico dovette lasciare questa scuola a causa del trasferimento a Varsavia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s