Home

scrittura Julio BAGHY0001

Jen fasko da poemoj,

serĉantaj vojon al via

koro. Ili formas spegul-

bildon de animo, senpoze

staranta antaŭ vi en la

momentoj de meditado, de

efemeraj rido kaj ploro.

Julio Baghy (esperanta verkisto) 1891-1967 – el libreto LA VAGABONDO KANTAS – 1937

Budapest, la 1-an de majo 1937-a

Traduzione del testo del manoscritto:

Ecco un fascio di poesie che cercano una strada verso il vostro cuore. Esse costituiscono il riflesso dell’anima, che sta davanti a voi sincera (*) nei momenti di meditazione, di riso e pianto effimeri.

Julio Baghy (poeta esperantista) 1891-1967 – dal libretto di poesie LA VAGABONDO KANTAS – 1937

(*) letteralmente: senza un atteggiamento di posa

___________________________________________________________________

________________  GRAFOLOGIA SLIPO  ________________

Grafologiaj signoj analizeblaj (multajn aliajn mi ne povas analizadi pro manko de la originala skribaĵo):

Paralela – Akuta 9 – Rigidaj stangoj 9 – Larĝeco de la literoj 3 (=strikta) – Larĝeco inter la literoj 8 – Larĝeco inter la vortoj 5-6 – ĉu kalibro ?! – Kunligita interlitere 4 – Malkunligita interlitere 6 – Baza linio plutenita – Precizeme studita 8 – Dekstren-klina 7-8 – Klareca grafike 7-8 – Malrapida pro precizemeco – Ekstrasigno je flegmo (simptomoj)  (noto 1 por la detaloj)

KARAKTERSKIZO

Eblas, ke malmultaj povu opinii, ke ankaŭ poeto – ĉar tia Julio Baghy sin montras en siaj literaturaj verkoj – povas esti tiom rigoreca en sia estmaniero.
Li, fakte, ne vivis serene sian vivon, li estas skrupulema, analizema, kritikema kaj malmulte fleksebla, krome li estas firme persista en siaj elektoj kaj en sia konduto, tre antaŭvidebla por la aliaj; li ne donas spacon al improvizado. Li estas tre postulema al si kaj al aliaj.
Li multe zorgas pri la eksterecoj, li atentas al sociaj konvenaĵoj, li ege atentas al kio lin ĉirkaŭas, sed ofte surface kaj eksterecforme, pro tio li povus lasi sin fortreni de la klaĉaĵoj. Facile ofendiĝema kaj persista, li estus povinte teni venĝemajn impulsojn. Li posedas (ja, posedis) tre bonan memorkapablon, ĉar lia atentemo kaj volo neniam distriĝas.

Tamen, ĉar li havas altan moralan konsciencon (mi supozas, ke ĝi devenas el edukado iom tro rigora, kies reguloj kaj normoj estis de li fortike internigitaj) kaj malgraŭ la proksimula kultura medio en kiu li vivis, kiun oni travidas rimarkinde burĝa kaj maldelikata – el kiu li forfuĝas intime kaj el kiu li sin defendemas – li sukcesas vibrigi en siajn verkojn, poemojn, tiun enan sian personan sentokapablan spiriton, kiun en la ĉiutaga vivo li bridas kaj kaŝas al ĉiuj. Tio estas lia persona modalo por reekvilibrigi sian senton kaj reakiri sin mem.

Koncerne poezion, ĉar kutime li tre multe zorgas pri la formo (ekstereca), la stilo kaj la estetiko, kaj ĉar li havas ankaŭ ripetiĝeman perceptadon pri la aferoj, li teknikism-emas kaj estas skemeca en la konceptado de pensoj kaj poeziaj bildoj, kelkfoje stereotipaj; mi prezentas al vi versojn de lia poeziaĵo, dediĉita “al unu el la poetofratoj” (mi tute ne havas informon pri kiu temas) kiu ŝajnas al mi, ke bone montru la personecon ĵus priskribitan danke al la grafologiaj informoj:

Mi neniam volis esti
de l’ poetoj – reĝo,
nek cerbumis pri l’ metriko,
nek pri l’ versoleĝo.
Mi nur kantas ritme rime
kiel mi deziras,
al Parnaso de l’ poetoj
mi ja ne aspiras.
Tre ridinde estus tie
sen kompreno muti
aŭ metrike korajn sentojn
“dokte” pridiskuti.
La moderna verso-arto
forĝas kaj poluras,
artifikas, elcerbumas,
per cezur’ mezuras,
sed ne tiel, kiel iam
grekoj – verspiedojn;
ĝi cezure tranĉas, buĉas
eĉ mem la poetojn.
La leganto streĉas menson,
sen kompreno ĝemas:
“Jen, poemo, vere brila,
sed pri kio temas?”

…….

Malbonŝance, ĉar la manskribaĵo ne estas la originalo, mi ne povas eltiri aliajn personectrajtojn pri Julio Baghy

(la blogisto)

___________________________________________________________________

________________  RILEVAZIONE DEI SEGNI GRAFOLOGICI  ________________

(altri segni non sono accertabili per la mancanza dello scritto originale)

Parallela – Acuta 9 – Aste rette 9 – Larga di lettere 3 – Lara tra lettere 8 – Larga tra parole 5-6 – Calibro ?! – Attaccata 4 – Staccata 6 – Mantiene il rigo – Accurata con studio 8 – Pendente 7-8 – Chiara 7-8 – Lenta per precisione – Riccio della flemma (cenni)  (nota 1 per i dettagli)

SINTESI DEL CARATTERE

Forse pochi possono credere che anche un poeta – perché tale Julio Baghy si è dimostrato con le sue opere letterarie – possa avere così tanto rigore nel suo modo di essere.

Egli, infatti, non vive serenamente la sua vita, è meticoloso, analitico, critico e poco malleabile, oltre che fermamente tenace nelle scelte e nel comportamento, molto prevedibile per gli altri; non lascia molto spazio all’improvvisazione. Egli è molto esigente con se stesso e gli altri.

Egli cura molto le esteriorità, sta attento alle convenzioni sociali, è attentissimo a ciò che lo circonda, ma spesso in modo esteriore e superficiale, per cui potrebbe lasciarsi travolgere dai pettegolezzi. Permaloso e tenace potrebbe avere impulsi vendicativi. Ha una memoria notevole, perché l’attenzione e la volontà non vengono mai meno.

Però, dato che ha un forte senso morale (suppongo che questo gli derivi da una educazione piuttosto rigida le cui regole e norme sono state da lui saldamente interiorizzate) e malgrado un ambiente culturale circostante che si intravvede piuttosto borghese e petulante – dal quale rifugge nell’intimo e tende a difendersi – egli riesce a far vibrare nell’opera artistica, la poesia, quell’animo interiore suo personale che nella vita di tutti i giorni resta represso e nascosto a tutti. E’ un suo modo per riequilibrare e ritrovare se stesso.

A proposito di poesia, poiché abitualmente cura molto la forma, lo stile e l’estetica, e dato che ha una percezione ripetitiva delle cose, tende al tecnicismo e allo schematismo nel concepire i pensieri e le immagini liriche, a volte stereotipe; vi prezento alcuni versi di una sua poesia, dedicata ad uno dei colleghi poeti (non ho informazione di chi sia) che mi sembra possa bene rendere l’idea della personalità or ora descritta grazie alle informazioni grafologiche:

Una mia libera traduzione in italiano (non ritmica):
Mi neniam volis esti          /          Non ho mai voluto essere
de l’ poetoj – reĝo,          /          il re dei poeti,
nek cerbumis pri l’ metriko,          /          né ammattire sulla metrica
nek pri l’ versoleĝo.          /          né sulla regola dei versi.
Mi nur kantas ritme rime          /          Io canto solo in rima con ritmo
kiel mi deziras,          /          come mi pare,
al Parnaso de l’ poetoj          /          alle alte vette (*) dei poeti
mi ja ne aspiras.          /          io certo non aspiro.
Tre ridinde estus tie          /          Molto ridicolo sarebbe là,
sen kompreno muti          /          senza intendimento, cambiare
aŭ metrike korajn sentojn          /          o con la metrica, in modo dotto,
“dokte” pridiskuti.          /          discutere sui sentimenti del cuore.
La moderna verso-arto          /          L’arte poetica moderna
forĝas kaj poluras,          /          forgia e lustra,
artifikas, elcerbumas,          /          alchimizza, si arrovella,
per cezur’ mezuras,          /         misura spezzettando,
sed ne tiel, kiel iam          /          – ma non tanto quanto un tempo
grekoj – verspiedojn;          /          i greci – la base dei versi;
ĝi cezure tranĉas, buĉas          /          essa taglia come una cesoia, macella
eĉ mem la poetojn.          /          persino gli stessi poeti.
La leganto streĉas menson,          /          Il lettore si stressa la mente,
sen kompreno ĝemas:          /          si lamenta senza comprendere:
“Jen, poemo, vere brila,          /          “Ecco, un poema, veramente brillante,
sed pri kio temas?”          /          ma di che tratta?”

……

(*) usa il termine Parnaso per indicare l’elevatezza lirica dei (veri) poeti. Il Parnaso è infatti il nome antico di un monte della Grecia (Liakura) visto come la dimora di Apollo e delle Muse.

Sfortunatamente, non essendo la scrittura in originale, non posso ricavare dalla stessa ulteriori elementi della  personalità di Julio Baghy

————————————————-

(noto 1) :

Paralela / Parallela =  stereotipa percepto de la realo / visione stereotipa della realtà

Akuta 9 / Acuta 9  =  pika kaj intelekte sagaca / pungente e scaltro intellettivamente (sagace)

Rigidaj stangoj 9 / Aste rette 9 = normoj eninternigitaj / norme interiorizzate

Larĝeco de la literoj 3 (=mallarĝa) / Larda di lettere 3 (=stretta) =  plezur- kaj interesselektema / selettivo nei gusti e negli interessi

Larĝeco inter la literoj 8 / Larga tra lettere 8 = abunde detalema / generoso nel fornire dettagli, descrittivo

Larĝeco inter la vortoj 5-6 / Larga tra parole 5-6 = kritikemo / critica un po’ accentuata, tendenza

Ĉu Literkalibro ?! / Calibro ?!

Kunligita interlitere 4 / Attaccata tra lettere 4 = malmulte sintezkapabla / poco sintetico

Malkunligita interlitere 6 / Staccata tra lettere 6  = analizema / amante della analisi e dei particolari

Baza linio plutenita / Mantiene il rigo  = firmdecida / determinato, capace di grandi fatiche per ottenere dei risultati

Precizeme studita 8 /Accurata con studio  8  =  atento kaj zorgo pri stilo kaj ekstereco, pri la formo kaj la sociaj konvenaĵoj (li plaĉas al si) / cura dello stile e delle esteriorità, cura della forma, delle convenienze (si piace)

Dekstrenklina 7-8 (altgrada) / Pendente 7-8 (sopra la media)  =  interesoj al socio – li donas por reciproke ricevi / interessi di natura sociale – dà per avere qualcosa in cambio

Klara grafike 7-8 / Chiara 7-8 =  klarvida kaj konscia pri si mem / consapevole e cosciente di sé

Malrapida pro precizemeco / Lenta per precisione  = li fiksiĝas sur detaloj ne ĉiam utilaj al rezonado / si attarda su dettagli non sempre utili al discorso

Ekstrasigno pri flegmo (simptomoj) /Riccio della flemma (cenni) = kontemplado aŭ provizora rezigno kaj cedemo /  una modalità di tendenza alla contemplazione, o di temporanea rinuncia e accondiscendenza

_________________________________________________________________

por pluaj informoj pri la signo paralela, kaj multaj aliaj signoj, mi invitas vin viziti alian mian blogejon (sed en la itala lingvo: http://gestografico.tumblr.com/  ), kiun oni povas konsideri la  “a-b-c”   de grafologio, laŭ la metodo de Girolamo Moretti, skolfondinto de la itala grafologio-sistemo.

per ulteriori informazioni sul segno parallea, e molti altri segni, vi invito a visitare un altro mio blog (ma in intaliano: http://gestografico.tumblr.com/    ) che si può considerare come l’  “a-b-c”  della grafologia, secondo il metodo di Girolamo Moretti, caposcuola del metodo grafologico italiano.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s