Home

 

Sprita balado de Georgo Handzlik – pola poeto, tradukisto, dramverkisto

Popolo, kiu ne kuraĝas ridi pri si mem, ne estas matura popolo.
Raymond Schwartz

Un popolo che non ha il coraggio di ridere di se stesso non è un popolo maturo.
Raymond Schwartz

__________________________________________________________

 

eo bandiera

Georgo Handzlik estas pola kantisto de Esperanto-kantoj. Foje oni lin nomas la “Bardo sen barbo”, lia kromnomo, laŭ unu el liaj kantoj.

Bardo estas poeto kaj kantisto, kiuj kantas propre verkitajn kantojn.
Nuntempe estas la vorto „bardo“ uzata kiel sinonimo por poeto, kiu prikantas la gloron de sia nacio aŭ tristas pro ĝia dekadenco.
William Auld, fama skota poeto en esperanto, ankaŭ plurfoje estis nomata “nia bardo”.
La ekzakta signifo de la vorto bardo diversas inter landoj kaj epokoj. Ekzemple en Rusujo ekzistas hodiaŭ multaj belaj bardaj kantoj en Esperanto. Bardaj kantoj ĝenerale estas destinitaj ne por orelumi fluantajn sonojn, sed ĝuste por aŭskulti ankaŭ ties enhavon.

ĉi tiun baladon, spritan kaj muzike kaj enhave, oni povas trovi ĉe:

sube estas la teksto

 

it_IT BANDIERA
Georgo Handzlik è un cantante polacco di canzoni in Esperanto (anche traduttore e drammaturgo). Talvolta viene chiamato “Bardo sen barbo” (trad. Trovatore senza noia), un suo soprannome, da una sua canzone.

“Bardo” (il “trovatore”) è un poeta e cantante che canta canzoni scritte con un preciso scopo.
Attualmente la parola “bardo” viene usata come sinonimo di poeta, che descrive la gloria della sua nazione o si rattrista per la sua decadenza.
Pure William Auld, famoso poeta scozzese in Esperanto, è stato definito “nia bardo”, il nostro trovatore.
Il significato esatto della parola bardo è diverso nei Paesi e nelle epoche storiche. Ad esempio in Russa ne esistono molte di canzoni “bardaj” in Esperanto. Di solito le canzoni dei trovatori sono destinate non a far sentire dei suoni scorrevoli (lisci o struggenti), ma proprio per farne ascoltare il contenuto.

Questa ballata, spiritosa sia musicalmente che nel contenuto, si può trovare su:

qui sotto i testi:

De Georgo Handzlik: DEK KLUBANOJ / DIECI SOCI DEL CLUB

Dek klubanoj kunvenadis / Dieci soci si riunirono
En la klubo “Verda Stel’ ” / nel club “Stella verde”
Kaj elekti prezidanton / per eleggere un presidente
Estis ties ĉefa cel’. / era questo il loro scopo.

(rekantaĵo, sekve ŝanĝu nur la numeron, skalare)
(ritornello, in seguito cambiare solo il numero, a scalare)

 

Kaj kverelis, babiladis, / Litigarono, spettegolarono,
Kafumadis. Ko.To.Po. / bevvero il caffé, ecc. ecc.
Unu diris: Adiaŭ ! / Uno disse: Addio !
Kaj restis nur klubanoj naŭ. / E ne restarono solo nove.

Sed aliaj ĉiam ridis / Gli altri ridevano sempre
Pri l’ ideo kaj la klub’. / all’idea e al club.
Iun timigis stulta mok’ / La sciocca derisione intimidì qualcuno
Kaj estis nur klubanoj ok‘. / e ne restarono solo otto.

Ĉiuj laboris tre fervore, / Lavoravano tutti con gran fervore,
Sindoneme, tamen, sed, / con generosità, tuttavia, ma,
Al John naskiĝis eta beb’ / a John nacque un pargoletto
Kaj restis nur klubanoj sep. / e restarono soltanto in sette.

Kune planis forvojaĝi, / Pensarono insieme di viaggiare,
Sed al iu mankis mon’ / ma a qualcuno mancava il denaro
Por vojaĝi al kongres’ / per andare al congresso
Kaj restis nur klubanoj ses. / e restarono soltanto in sei.

Sed Mark’ prenis jakon, ĉapon, / Ed ecco che Marco prese la giacca, il berretto,
Ĉar ekvidis knabo, ke / in quanto, giovane, si era accorto che
Ekstere staras belulin’ / fuori ci stava una bambola di ragazza
Kaj restis nur klubanoj kvin. / e restarono soltanto in cinque.

tamen Ĵak – samideano / Tuttavia Ĵak – buon camerata
Antaŭ venis al la klub’ / prima di venire al club
Vodkon aĉetis en stratbar’ / al bar aveva comprato della vodka
Kaj restis nur klubanoj kvar. / e ne restarono soltanto quattro.

Kvar kverelis, kiu estos / I quattro litigarono nel scegliere chi
De la klubo prezidant’ / del circolo doveva essere presidente.
Iu laŭtblasfemis: Fi’ ! / Uno ad alta voce bestemmiò: maiale!
Kaj restis nur klubanoj tri. / E ne restarono soltanto tre.

Iufoje dum ses horoj / A un certo punto, dopo sei ore
Ĉarma daŭris la preleg’, / carezzevole si fece la conferenza
Unu mortis pro enu’ / Uno morì per la noia
Kaj restis nur klubanoj du. / e restarono soltanto in due.

Unu vangoprafis duan / Uno schiaffeggiò il secondo
Ĝis evidenta senkonsci’ / fino all’evidente incoscienza
Kaj tiam glore, plenhonore / e allora con onori e gloria
Prezidanto restis mi. / Presidente son rimasto io.

 _________________________________

Jerzy_Handzlik

Jerzy (Georgo) Handzlik dum koncerto, okaze de la kongreso de SAT-Amikaro en Artigues-près-Bordeaŭ, la 9-an de aprilo 2007. (el wikipedia / vikipedio)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s