Home

“abeldanco estas perfekta kaj fruktodona” sed …

pro la pesticidoj, la abeloj malaperas!

Albert Einstein skribis: „Kiam abeloj malaperos al homaro restos nur kvar vivjarojn”

La cititaj vortoj de Einstein devus multe pripensigi. Ni ne estas tiom malproksimaj de tia imagita realaĵo. Ni vidu, kial.

Kiuj estas kulpaj? La murdaj pesticidoj. Ekzistas sciencaj evidentecoj, kiuj pruvas ĉi tion. Plurnaciaj konzernoj, produktantaj ĉi tiajn substancojn, kiuj kaŭzas abelmortadojn kaj mortadojn de aliaj polenaj insektoj, ne hezitas jure plendi kontraŭ Institucioj, kaj por sin defendi ili alportas “sciencajn” klarigojn malmulte travideblajn, sed en Italio ili jure malvenkis!

Ĉiukaze, la problemo estas ĝenerala. Bruxelles alprenas decidojn kaj kunordigas eŭropnivele la agadon por defendi abelojn. Oni kreis sendependan sciencan esploradon por apogi agrikulturon efektive subteneblan, por protekti la vegetalajn kaj animalajn biologio-diversecojn, krom garantii la nutran sekurecon. Por fari ĉi tion, la Coordinamento Apistico Europeo (Eŭropa Abela Kunordigo) – kaj la Bee Generation (Asocio naskiĝinta en Kiev, konstituiĝinta en Bologna kaj registrita en Alessandria) – mobiliziĝas por kolekti monon kaj por atingi sekvajn objektivojn: oportune informadi pri la temo, esploradi science, kaj atingi kompletan kaj daŭran malpermeson utiligi la sistemajn insekticidojn.

KIO ESTIS FARITE?

JEN, MALLONGE, LA HISTORION

 

 

 

Dum la jaro 2000-a, en Francujo, abelbredistoj kaj sendependaj sciencistoj mobiliziĝis por atingi la reprenon (el la vendado) de tanilo por la helianto-semoj, baziĝinta kemie sur la novnikotinaĵ-molekulo, t.e. imidacloprid.

La vasta abelmortado kaj la dezertiĝo de la abelujoj devigis italajn abelbredistojn, amase, evidentigi la situacion kaj postuli sciencan pruvitan elmontron pri la toksaj kaj insidemaj konsekvencoj por la abeloj rialte al novaj sistemaj insekticidoj.

Nur la jaron 2008-an la italaj abelbredistoj akiris unuan haltigon, sed nur dumtempan, pri la rajtigo uzi sistemajn tanilojn por la semoj de maizo, danke al “antaŭgarda principo”.

La 2008-an plurnaciaj konzernoj pri agrar-kemio (*) oficiale kaj jure kontestis la decidon de la itala Ministerio por la Publika Savo.

Per juraj vojoj (komencitaj de la plurnaciaj konzernoj) la italaj abelbredistoj akiris estimindan juran venkon (ĉe la Tribunalo de Lazio-regiono kaj ankaŭ ĉe la Ŝtata Konsilio). Intertempe, ankaŭ en aliaj landoj, influaj produktantoj de maizo – kiaj Germanujo, Francujo kaj Slovenio – okazis similaj abelmortadoj, kiel en Italujo, kaj oni alpernis iompostiomajn rimedojn por haltigi la sistemajn tanilojn pri la maizo-semoj.

La 2008-an jaron oni estabiligis sciencan kaj teknikan grupon, nomata “European Beekeeping Coordination” (Eŭropa priabela Kunordigo) por disvastigi kaj partopreni en sciencaj konoj rilate al temo, kaj ĝi aktiviĝis kaj rilatiĝis kun ĉiuj eŭropaj institucioj.

Ek de 2009-a ĝis 2013-a la itala Ministerio pri la Agrikulturo, financis esploradojn, kaj estigis BeeNet:

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9026

la kunordigitan monitoradon pri la sanstato de la abelkomunumoj. La projekto sisteme kolektas informojn pri la kondiĉo de la abeloj per atentaj rimarkoj pri ilia vivmedio kaj per analizadoj de specimenoj diverstipaj (abeloj mortintaj, viavantaj abeloj, kovitaro, mielo, vakso, poleno, k.t.p.)

La jaro 2013-a estis vere grava rilate al tia afero:

  • En januaro 2013-a, EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare = Eŭropa Aŭtoritato por la Nutra Sekureco) diskonigis kompletan taksado-dokumenton, al ĝi petita de la Eŭropa Komisio.
  • La Eŭropa Komisio konfidis al EFSA redakti novajn gvidliniojn por juĝi la efikon de pesticidoj sur la abeloj.
  • Eŭropa Komisio proponis dujaran sospendon de difinitaj utiligoj de la 3 molekuloj de “novnikotinaĵoj” (clotianidin, tiametoxam kaj imidacloprid) sur kelkaj kultivadoj.
  • En septembro oni fondis Bee Life EBC, la unuiĝon de abelbred- kaj terkulturist-asocioj, kun la tasko evidentigi la kolizion de la mediaj minacoj sur la sano de la abeloj. La ĉefa celo estas identigi tiujn mediajn minacojn, kiuj elmetas al risko la abelbredadon kaj la abelojn, kaj proponi malsamajn solvojn por apogi agrarajn metodojn, kiuj plenrespektos polenajn insektojn.

Fine, en 2014-a, oni aktivigis kaj lanĉis la “BeeLife-kampanjo”, kiu daŭros ĝis decembro 2015-a, por haltigi totale kaj daŭre la murdigajn pesticidojn de abeloj kaj polenaj insektoj, kaj por kolektadi monon, tre necesan por apopgi tian agadon.

Mi demandas al mi, kiam homoj lernos gardi la naturan vivmedion en kiu ili vivas? La fakto, ke oni antaŭmetas profiton al homa sano kaj al ekosistemo, vivmedio kiu entenas ĉiujn kreitaĵojn, povas esti nur taksata kiel “antaŭsigno de aŭtentika krimo kontraŭ la homaro”, ĉar manko de abeloj kaj de aliaj polenaj insektoj, neeviteble, elmetus al risko la pluvivon de homoj sur la Tero.

_________________________________

(*) en la lastaj jardekoj pesticidoj kreitaj de agrarkemiaj Plurnaciaj Asocioj (konzernoj), kiaj Syngenta, Bayer kaj BASF fariĝis pli kaj pli agresivaj.

 ===========================================================

api

el: http://www.ticinolive.ch/2014/01/13/moria-delle-api-vicini-alla-catastrofe-se-misure-adeguate-non-verranno-prese-rapidamente/

 ===========================================================

“la danza delle api è perfetta e produttiva” ma …

per i pesticidi le api scompaiono!

La citazione di Albert Einstein: “Quando le api scompariranno all’uomo resteranno solo quattro anni di vita” dovrebbe fare riflettere. Non siamo tanto lontani da tale realtà immaginata. Vediamo perché.

Chi sono i responsabili? I pesticidi killer. Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano tutto questo. Le multinazionali produttrici di queste sostanze, che provocano grandi morie di api e di altri insetti impollinatori, non esitano a fare causa alle Istituzioni, e per difendersi adducono spiegazioni “scientifiche” poco trasparenti, ma in Italia hanno perso a livello giudiziario!

Il problema è comunque globale. Bruxelles prende delle decisioni e coordina in Europa l’azione per difendere le api. E’ stata creata una ricerca scientifica indipendente, per favorire una agricoltura realmente sostenibile, per tutelare le biodiversità vegetali ed animali, oltre che per garantire la sicurezza alimentare. Per fare tutto questo, il Coordinamento Apistico Europeo – e la Bee Generation (una associazione nata a Kiev, costituita a Bologna e registrata ad Alessandria) – si mobilitano per raccogliere fondi e per poter raggiungere i seguenti obiettivi: informare adeguatamente sul tema, fare ricerca e ottenere il totale e duraturo divieto degli insetticidi sistemici.

 

COSA E’ STATO FATTO?

ECCO, IN BREVE, LA STORIA

Nel 2000, in Francia, apicoltori e scienziati indipendenti si mobilitarono per ottenere il ritiro del conciante per i semi di girasole a base di molecola neonicotinoide, l’imidacloprid.

La grande moria di api e lo spopolamento degli alveari ha fatto sì che nel 2006 gli apicoltori italiani, in massa, denunciassero la situazione e chiedessero che fossero scientificamente dimostrati gli effetti tossici e subdoli per le api dei nuovi insetticidi sistemici.

Solo nel 2008 gli apicoltori italiani hanno ottenuto una prima sospensione, temporanea, della autorizzazione all’uso dei concianti sistemici per i semi del mais, in base al “principio di precauzione”.

Nel 2008 le multinazionali dell’agrochimica (*) contestarono legalmente la decisione del Ministero della Salute .

Si va per vie legali e gli apicoltori italiani ottengono una degna vittoria giudiziaria (presso il Tar del Lazio e poi anche al Consiglio di Stato). Nel frattempo, anche in altri paesi, importanti produttori di mais – quali Germania, Francia e Slovenia – avvengono morie d’api simili a quelle constatate in Italia e vengono assunti progressivi provvedimenti di stop ai concianti sistemici dei semi di mais.

Sempre nel 2008 è stato costituito un gruppo tecnico-scientifico ’“European Beekeeping Coordination” (Coordinamento Apistico Europeo), per la condivisione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e di campo, che si attiva e si interfaccia con tutte le istituzioni europee.

Tra gli anni 2009 e 2013 sono state fatte diverse ricerche finanziate dal Ministero italiano dell’Agricoltura, e  costituito il BeeNet:

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9026

la rete di monitoraggio dello stato di salute delle colonie d’api. Il progetto ha raccolto e raccoglie sistematicamente informazioni sullo stato di salute delle colonie di api tramite rilievi apistico-ambientali e analisi di campioni di varie matrici (api morte, api vive, covata, miele, cera, polline, ecc.).

Il 2013 è stato un anno importante riguardo a questa battaglia:

  • Nel gennaio 2013, l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha pubblicato la valutazione d’insieme che gli era stata richiesta dalla Commissione Europea.
  • La Commissione europea ha incaricato l’EFSA di stilare nuove linee guida per valutare l’impatto dei pesticidi sulle api.
  • La Commissione europea ha proposto la sospensione di determinati impieghi di 3 molecole neonicotinoidi (clotianidin, tiametoxam e imidacloprid) su alcune colture, per due anni.
  • Nel settembre è stata costituita Bee Life EBC, l’unione di associazioni di apicoltori e agricoltori impegnata a denunciare l’impatto delle minacce ambientali sulla salute delle api. L’obiettivo principale è identificare le minacce ambientali che mettono a rischio l’apicoltura e le api e proporre soluzioni alternative, sostenendo modelli agricoli rispettosi degli impollinatori.

Nel 2014 infine viene attivata e lanciata la “Campagna Bee Life” che durerà fino al dicembre 2015, per arrivare a ottenere lo stop totale e duraturo dei pesticidi killer d’api e insetti impollinatori e che prevede anche la raccolta dei fondi necessari a sostenere questa attività.

 

Io mi domando: quando l’uomo imparerà a salvaguardare l’ambiente in cui vive ?  Il fatto che si anteponga il profitto alla salute umana e all’ecosistema, ambiente di vita che contiene tutte le creature, può essere valutato soltanto come “preludio ad un autentico crimine contro l’umanità”, poiché senza api e gli altri insetti impollinatori, inevitabilmente, si mette a rischio la sopravvivenza dell’uomo sulla Terra.

____________________

(*) negli ultimi decenni i pesticidi sviluppati dalle multinazionali agrochimiche Syngenta, Bayer e BASF sono diventati sempre più aggressivi

Advertisements

One thought on “ĉu krimo kontraŭ la homaro?

  1. Pingback: antaŭ ol abeloj malaperu … | lingvo-vojo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s