Home

 

GIMNAZIANO EN VARSOVIO

Zamenhof 16-jara

la 16-jara Ludoviko (a 16 anni)

Dum kongreso en Ĝenevo en 1906-a Zamenhof parolis pri sia ideo: unu homa lingvo, kiu devus esti neŭtrale, ĉar nur ĝi povus ĉiujn kontentigi, sen ofendo kaj ĵaluzo.
Li eniris gimnazion varsovian por klasikaj studoj kaj li lernis grekan kaj latinan lingvojn.
Iam la kleruloj parolis greke.
Sed nun, la nova universala lingvo devis esti pli facila, tuj lernebla kaj uzebla de ĉiuj popoloj.
Rapido kaj logiko devis esti ĝiaj fundamentoj.
Zamenhof provis ĉerpi vortojn el komuna fonto de eŭropaj lingvoj.
Li studadis la sistemon de sufiksoj kaj prefiksoj en diversaj lingvoj kaj li pensis, ke ili estis tre utilaj.
En tiuj jaroj Zamenhof lernis francan, germanan kaj anglan lingvojn.

Zamenhof havis religian krizon, li ne vidis ian sencon en la vivo.
Lia patrino estis kredanto, lia patro estis ateisto.
Iom post iom li ektrovis veron por si mem kaj revenis al la verkado de sia laboro.
La kolegoj de la Gimnazio interesiĝis je lia lingvo kaj kune fervoradis pri la homa inter-fratiĝo.
La 5-an de Decembro 1878-a ili festis la vivigon de la “Lingwe universala”, kiu ne estis ankoraŭ simile al la nuna.
Sed kiam la gimnazio finiĝis, liaj amikoj forlasis lin kaj konatuloj de Markus Zamenhof admonis lin pri lia “neserioza” filo.
Ludoviko devis studi por fariĝi kuracisto, la sola kariero permesita al hebreoj en la rusa imperio, kaj li devis promesi al sia patro, ke li forlasos la novan lingvon almenaŭ provizore.

———————————————

 

Filologia Gimnazio en Varsovio

La patro Marko komencis instrui la germanan lingvon en
la Reala Gimnazio. Ludoviko iĝis lernanto de la
2-a Filologia Gimnazio. La familio ekloĝis
en la Ulica Nowolipie 28, Varsovio.

VARSOVIO (Pole Warszawa, prononcu Varŝava)

Il padre Marko cominciò a insegnare il tedesco nel Regio Ginnazio. La famiglia iniziò a vivere
nella via Ulica Nowolipie 28, Varsovio. Il nome in polacco della città Warszawa si pronuncia Varŝava.

———————————————

UN GINNASIANO A VARSAVIA

Durante un congresso a Ginevra nel 1906 Zamenhof parlò della sua idea: una lingua dell’uomo, che dovesse essere neutrale, poiché essa solo avrebbe potuto accontentare tutti, senza offese o gelosie.
Egli entrò in un ginnasio di Varsavia per studi classici e imparò il greco e il latino.
Una volta i dotti (chierici) parlavano il greco.
Ma adesso la nuova lingua universale doveva essere più facile, subito apprendibile e utilizzabile da tutti i popoli.
Rapidità e logica dovevano essere i suoi fondamenti.
Zamenhof provò ad attingere delle parole dalla comune fonte delle lingue europee.
Studiò a lungo il sistema di suffissi e prefissi nelle diverse lingue e ritenne che essi fossero molto utili.
In quegli anni Zamenhof imparò il francese, il tedesco e l’inglese.

Zamenhof ebbe una crisi religiosa, egli non vedeva alcun sugnificato nella vita.
Sua madre era una credente, suo padre era un ateista.
Un po’ alla volta egli scoprì la verità per se stesso e ritornò alla lavorazione della sua opera.
I compari del Ginnasio si erano interessati alla sua lingua ed insieme tifavano per l’affratellamento umano.
Il 5 dicembre 1878 egli festeggiò la nascita della “Lingwe universala”, che non era ancora simile all’attuale.
Ma quando il ginnasio finì, i suoi amici lo abbandonarono e dei conoscenti di Markus Zamenhof lo ammonirono riguardo al suo “poco serio” figliolo.
Ludoviko dovette studiare per diventare medico, la sola carriera permessa agli ebrei nell’impero russo, e dovette promettere a suo padre che avrebbe mollato la nuova lingua almeno temporaneamente.

 

La Universitato, en Varsovio, kie studis Ludoviko Lazaro Zamenhof

(bildo elprenitaj el LA VIVO DE D.RO L.L. ZAMENHOF EN BILDOJ, de Henk Thien)

Advertisements

One thought on “la vivo de Zamenhof – gimnaziano en Varsovio (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s