Home

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Libereco

de Vittorio Mayer Pasquale, kromnomita Spatzo

(1927 – 2005)

 

Ni Ciganoj havas nuran religion: liberecon.

Por ĝin gardi ni rezignas riĉecon, regadon, sciencon kaj gloron.

Ni vivas ĉiun tagon kiel lastan tagon.

Kiam oni mortas oni ĉion delasas: mizeran ruldomon, samkiel grandan imperion.

Kaj ni kredas ke, tiumomente, estas multe pli bone esti estinta Cigano ol reĝo.

Ni ne pripensas al morto. Ni ĝin ne timas, jen ĉio.

Nia sekreto estas ĝui ĉiutage malgrandaĵojn,

kiujn vivo al ni donas kaj kiujn aliaj homoj ne kapablas apreci:

sunplenan matenon, banon en la aperfonto,

la rigardon de kiu nin amas.

Malfacilas kompreni tiajn aferojn, mi scias. Ciganoj oni naskiĝas.

Al ni plaĉas marŝi sub steloj.

Strangaĵojn oni rakontas pri Ciganoj.

Oni diras, ke ili prilegas la estonton per la steloj

kaj ke ili posedas am-pocion.

Uloj ne kredas al tio, kion ili ne sukcesas al si klarigi.

Male, ni ne celas espliki, al ni mem, tion al kio ni kredas.

La nia estas simpla vivmaniero, primitiva.

Al ni sufiĉas havi ĉielon kiel tegmento,

fajron por varmiĝi,

kaj niajn kanzonojn, kiam ni malgajas.

 

verkita de Spatzo (Vittorio Mayer Pasquale)

______________________________________________________________

Spatzo,  en la Sintia lingvo Estrekárja, signifas “birdeto, pasero”, kromnomo kiu nin revenigas al tiu sento de libereco re-elvokita de ĉi tiu poeto, kiu, dum la vivofluo, konis momentojn de tre intensa sufero. Spatzo, per siaj poeziaĵoj, montras al ni kiel – antaŭ la kontraŭa sorto – li sukcesis konservi integra tiun ciganan animon modelitan per simplaj kaj tujaj aferoj.

 

Spatzo,  nella lingua dei Sinti Estrekárja significa “uccellino, passero”, un soprannome che ci richiama al senso di quella libertà rievocata da questo poeta che nel corso della sua vita ha conosciuto momenti di intensa sofferenza. Attraverso le sue poesie, di fronte alle avversità della sorte, Spatzo ci dimostra di aver saputo conservare intatta quell’anima zingara fatta di cose semplici ed immediate.

______________________________________________________________

Libertà

 

Noi Zingari abbiamo una sola religione: la libertà.

In cambio di questa rinunciamo alla ricchezza, al potere, alla scienza ed alla gloria.

Viviamo ogni giorno come se fosse l’ultimo.

Quando si muore si lascia tutto: un miserabile carrozzone come un grande impero.

E noi crediamo che in quel momento sia molto meglio essere stati Zingari che re.

Non pensiamo alla morte. Non la temiamo, ecco tutto.

Il nostro segreto sta nel godere ogni giorno le piccole cose

che la vita ci offre e che gli altri uomini non sanno apprezzare:

una mattina di sole, un bagno nella sorgente,

lo sguardo di qualcuno che ci ama.

E’ difficile capire queste cose, lo so. Zingari si nasce.

Ci piace camminare sotto le stelle.

Si raccontano strane cose sugli Zingari.

Si dice che leggono l’avvenire nelle stelle

e che possiedono il filtro dell’amore.

La gente non crede alle cose che non sa spiegarsi.

Noi invece non cerchiamo di spiegarci le cose in cui crediamo.

La nostra è una vita semplice, primitiva.

Ci basta avere per tetto il cielo,

un fuoco per scaldarci

e le nostre canzoni, quando siamo tristi.

 

ekzemplo de Sintia lingvo – vidu supre la HIMNON DE LOĜANTARO DE ROMAA ETNIO: “UPRÉ ROMÁ”, kiu signifas: Leviĝu, Romaoj

un esempio di lingua Sinti – guardate sopra l’ INNO DELLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM”: “UPRÉ ROMÁ” che significa: Alzatevi, Rom

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s