Home

eo bandiera

(daŭrigo de la historio de la vivo de Zamenhof, aŭtoro de la lingvo internacia Esperanto, ekde 1887)

DOKTORO ESPERANTO

Havis grandan malfacilon Zamenhof trovi klientaron por sia akceptejo, ĉar li estis je la komenco de doktorado.
Dum tiuj jaroj li renkontis sian estontan edzinon, Klara Zilbernik, kies patro ŝatis multe Zamenhof, konsiderante lin “geniulo”.
Zamenhof ricevis de li tre gravan helpon, t.e. la rimedojn por presadi la unuan gramatikon pri Esperanto. Tiu unua broŝuro aperis ruslingve. Estis la 1887-an.
Post kelkaj monatoj li ediziĝis al Klara Zilbernik (la 9-an de Aŭgusto 1887), malgraŭ multaj homoj ne aprobis por ŝi tian edziĝon, ĉar Zamenhof estis “idealisto”, revemulo, kaj malfacile estus sukcesinta perlabori kaj certigi ŝian estontan vivtenon.

Kiam aperis la unua broŝuro, Zamenhof havis multajn dubojn kaj timojn sed kiam li komencis ricevi respondojn – el kiuj kelkaj jam skribitaj en Esperanta Lingvo – li estis memkompreneble kontenta, ĉar la lingvo estis uzata kaj, do, vivanta!
Por respondi al la demandoj ĉiam egalaj de la korespondantoj, li decidis skribi “Dua Libro”-n, verkita nur en Esperanto (tio okazis en 1888). En 1889 aperis la unua adresaro kun mil nomoj kaj oni fondis ankaŭ monatan gazeton “La Esperantisto”. [*] Kreiĝis internacia movado.
Kelkaj famaj homoj lernis kaj skribis en la nova lingvo.
Zamenhof sendis gramatikon, vortareton kaj kelkajn artikolojn en Esperanto al fama Tolstoj, kiu ne respondis al la aŭtoro, sed lernis la lingvon kaj, post ses jaroj (1894) skribis favore pri Esperanto en popola rusa eldonaĵo Fasnaja Poljanadi , publikigita de la eldonejo “Posrednik”.
Bedaŭrinde, kiam en 1895 oni aperigis en la dua numero de tiu jaro tradukaĵon el Tolstoja skribaĵo “Kredo kaj Prudento”, la cenzuro ĉesigis la presadon de la gazeto “La Esperantisto” en la Imperio : terura bato ĉar tie ĝi havis la plej multajn abonantojn; sed aliloke, en aliaj landoj, elkreskis esperantistoj kaj la movado povis daŭrigi sian vivon. La semo estis ĵetita. Saman jaron, en decembro, eliris Lingvo Internacia, kies eldonadon zorgis Upsala Klubo Esperanta publikigante ĝin en Svedujo. [*]

Samtempe la eksteraj cirkonstancoj estis por li maldolĉaj, en la senco ke li ne havis sufiĉajn vivrimedojn por la familianoj: intertempe naskiĝis gefiletoj Adamo kaj Sofio. La edzino reveturis Kovkon en loĝejon de l’ gepatroj dum Zamenhof serĉadis laboron aliloke, en Ĥerson, apud Nigra Maro, sed tie la praktikado ne sukcesis kaj denove la geedzoj retroviĝis en ĉefurbo pola.
En Aŭgusto 1892 mortis la patrino tiel kara. En 1894 la demando materia refariĝis premanta. Kun sia eta familio la Doktoro devis transloĝi al Grodno. En 1897 D.ro Zamenhof iris por la dua fojo al la universitato en Vieno por perfektigi sin en la okulmedicino. Post kelkmonata studo li returnis al Grodno, sed li preferis loĝi en Varsovio por labori tie. Je la komenco de 1898 la familio tansloĝiĝis de Grodno al Varsovio kaj ekloĝis en la Dzika strato 9 (kies nomo estis ŝanĝita de la urbestraro en 1931 al Ulica Dr. Ludwika Zamenhofa), ĝis 1915.

——————————-
[*] Bone atentu:
kompletajn kolektojn pri “La Esperantisto” (ekde 1889 ĝis 1895) kaj pri “Lingvo Internacia” (ekde 1895 ĝis 1914) vi povos rekte legi,  respektive, ĉe:
a)  http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=e0a
b)  http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=e0b
skandade zorgitaj fare de la Esperanta Internacia Muzeo en Vieno.
La sistemo tiel funkcias: alklaku sur la jaro, poste sur la unua kaj nura paĝo videbla de monato,  jen al vi aperos ĉiuj paĝoj de tiu sama monato. Alklaku je la fino po paĝe, por legi la enhavon en pli taŭga kaj granda prestipo …
——————————-

________________________________________________________

strato Dzika, en la malriĉa hebrea kvartalo kie Zamenhof vivis ekde 1898 ĝis 1915

Varsavia - Ulica Dzika

D-ro Zamenhof en sia studejo, el kie li skribis multajn leterojn,

kaj ege pripensadis al sia esperanta afero

________________________________________________________

it_IT BANDIERA

(CONTINUAZIONE DELLA STORIA DELLA VITA DI ZAMENHOF, AUTORE DELLA LINGUA INTERNAZIONALE ESPERANTO, DAL 1887)

IL DOTTOR ESPERANTO

Zamenhof incontrò grandi difficoltà a trovare dei clienti per il suo studio medico, visto che era agli inizi della professione.
In quegli anni incontrò la sua futura moglie, Klara Zilbernik, il cui padre apprezzava molto Zamenhof, considerandolo un “genio”.
Zamenhof ricevette da lui un grandissimo aiuto, cioè i mezzi finanziari per stampare la prima grammatica dell’Esperanto. Quel primo quaderno apparve in lingua russa. Era il 1887.
Dopo alcuni mesi egli si sposò con Klara Zilbernik (9 agosto 1887), nonostante in molti non approvassero per lei quel matrimonio, visto che Zamenhof era un “idealista”, un sognatore e difficilmente sarebbe riuscito a guadagnare e ad assicurarle in futuro il mantenimento.

Quando apparve il primo opuscolo, Zamenhof aveva molti dubbi e timori ma quando cominciò a ricevere delle risposte – delle quali alcune già scritte in Lingua Esperanto – naturalmente era contento, poiché la lingua veniva usata e, dunque, era viva!
Per rispondere alle domande sempre uguali dei corrispondenti, decise di scrivere un “Secondo Libro”, redatto solo in Esperanto (questo accadde nel 1888). Nel 1889 fece capolino un indirizzario con mille nomi e fu fondato anche un periodico mensile “La Esperantisto” [*]. Si formò il movimento internazionale.
Alcuni famosi esperantisti avevano imparato e scrivevano nella nuova lingua.
Zamenhof spedì una grammatica, un piccolo vocabolario ed alcuni articoli in Esperanto al famoso Tolstoj, che non rispose all’autore ma imparò la lingua e, dopo sei anni (1894) scrisse a favore dell’Esperanto nella pubblicazione russa popolare Fasnaja Poljanadi edita dalla casa editrice “Posrednik”.
Purtroppo, quando nel 1895 fu pubblicata sul secondo numero di quell’anno una traduzione dello scritto di Tolstoj “Kredo kaj Prudento”, la censura fece cessare la stampa della rivista “La Esperantisto” nell’Impero: un duro colpo poiché essa aveva il maggior numero di abbonati; ma altrove, in altri Paesi, gli esperantisti crescevano ed il movimento poteva continuare la sua vita. Il seme era stato gettato. Lo stesso anno, in dicembre, uscì Lingvo Internacia la cui stampa fu curata dal Gruppo Esperantisto di Upsala che la pubblicò in Svezia. [*]

Intanto le circostanze esterne erano per lui amare, nel senso che non aveva i mezzi sufficienti per i familiari: nel frattempo erano nati i figli Adamo e Sofia. La moglie tornò a Kovko, nell’abitazione dei genitori, mentre Zamenhof cercava lavoro altrove, a Ĥerson, nei pressi del Mar Nero, ma là la pratica non ebbe successo e nuovamente gli sposi si ritrovarono nella capitale polacca.
Nell’agosto 1892 morì la tanto cara mamma. Nel 1894 il bisogno materiale si fece di nuovo pressante. Con la sua famigliola il Dottore dovette trasferirsi a Grodno.
En 1897 D.ro Zamenhof iris por la dua fojo al la universitato en Vieno por perfektigi sin en la okulmedicino. Post kelkmonata studo li returnis al Grodno, sed li preferis loi en Varsovio por labori tie. Je la komenco de 1898 la familio tansloĝiĝis de Grodno al Varsovio kaj ekloĝis en la Dzika strato 9 (che nel 1931 cambiò nome in Ulica Dr. Ludwika Zamenhofa), ĝis 1915. Nel 1897 il Dottor Zamenhof andò per la seconda volta all’Università di Vienna per pefezionarsi in medicina oculistica. Dopo uno studio di alcuni mesi ritornò a Grodno, ma preferì abitare a Varsavia per lavorarvi. Dall’inizio del 1898 la famiglia si trasferì da Grodno a Varsavia ed iniziarono a vivere nella Via Dzika 9, fino al 1915.

——————————-
[*] collezioni complete de “La Esperantisto” (dal 1889 al 1895) e de “Lingvo Internacia” (dal 1895 al 1914) si possono leggere (in esperanto) direttamente ai seguenti indirizzi:

a)  http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=e0a  (La Esperantisto)
b)  http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=e0b  (Lingvo Internacia)

le cui scansioni sono state curate dalla Biblioteca del Museo di Vienna, che ha una sezione dedicata all’Esperanto.

Il sistema funziona così: cliccare sull’anno, poi cliccare sulla unica pagina visibile del mese, ed ecco appariranno tutte le pagine di quel mese. Alla fine cliccare sulle singole pagine per leggere il contenuto in un carattere tipografico più grande.
——————————-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s