Home

LA CLASSIFICAZIONE DECIMALE “DEWEY”

______________________________________________________

(Melville Louis Kossuth Dewey)

subskribo de Melvil Dewey, el hungara wikipedio

______________________________________________________

DEKUMA KLASADO “DEWEY”

La metodo Dewey estas dekuma klasad-sistemo tre utiligata. Ĝi konsistas en vico de numeroj, kiuj vidiĝas en katalogoj kaj surdorse de libroj. La konceptinto, Melvil Dewey, estis aŭtoritata amerika bibliotekisto kaj diskonigis ĉi tiun metodon, unuafoje, en 1876. En ĉi tiu procedo oni uzas, por klasifikadi, la numerojn ekde 000 ĝis 999, ek-irante de la pritraktita baza temo, por poste subdividi la verkojn laŭ dek ĉefaj klasoj, la sekvaj:

000-099 ĝeneralecaĵoj

100-199 filozofio kaj psikologio

200-299 religio

300-399 sociaj sciencoj

400-499 lingvaĵo

500-599 naturaj kaj matematikaj sciencoj

600-699 teknologio (aplikataj sciencoj)

700-799 artoj

800-899 literaturo

900-999 historio kaj geografio

Ĉiu el ĉi tiuj ĉefaj klasoj estas plue dividita laŭ 10 aliaj subdividitaĵoj, kiuj celas distingi postajn disciplinojn ene de la koncerna klaso, tiel:

000 – informadiko, informosciencoj, nespecifaj verkoj

010 bibliografio

020 bibliotekoscienco kaj informoscienco

030 enciklopedio

040 neutiligita

050 seriaj kaj ĝeneralaj eldonaĵoĵ, ties indeksoj

060 ĝeneralaj organizaĵo kaj muzeologio

070 ĵurnalismo, eldonarto kaj eldonindustrio, gazetaro

080 nespecifaj kolektoj

090 manuskripto kaj raraj libroj

Alia ekzempo:

400 – lingvistiko (nespecife)

410 lingvistiko

420 angla kaj anglosaksa lingvoj

430 ĝermanaj lingvoj. Germana lingvo

440 romancaj lingvoj. Franca lingvo

450 itala, rumana kaj similaj lingvoj

460 hispana kaj portugala lingvoj

470 antikvitalaj lingvoj. Latina lingvo

480 helenaj lingvoj. Klasika greka lingvo

490 Aliaj lingvoj

kaj tiel plu …

oooOOOooo

ALDONITAJ CIFEROJ

Aliaj aldonitaj ciferoj konsistigus sekciojn, kiuj utilus por indiki la libro-specon:

01 Filozofio kaj teorio

02 diversaĵoj

03 vortaroj, enciklopedioj, konkordancoj

04 specialaj temoj

05 nespecifaj kaj seriaj eldonaĵoj

06 organizoj

07 edukado, esploro, koneksaj temoj

08 kolektoj

09 historio

Por ekspliki, ni prenu ekzemple la klasifikadon ekde 200.

200 rilatas al nespecifa klaso “Religio”

220             estas atribuita al “Biblio”

225             identigas la “Novan Testamenton” (Grekaj Skriboj)

220.3         temus pri biblia enciklopedio

225.7         rilatus al komentario pri la Grekaj Skriboj

Plue oni povas uzi, laŭbezone, liternumeran kodon por identigi la aŭtoron de verko. La klasifikadoj povas diversiĝi startante el la baza metodo de Dewey.

___________________________________________________

Image from Alfred Lee Donaldson’s 1921 A history of the Adirondacks, Volumes 1 and 2 scanned and archived at http://www.gallery.oldbookart.com/main.php where it was marked as Public Domain.

LA CLASSIFICAZIONE DECIMALE “DEWEY”

Il metodo Dewey è un sistema di classificazione decimale molto utilizzato. Esso consiste in una serie di numeri che compaiono nei cataloghi e sul dorso dei libri. L’autore, Melvil Dewey, era un autorevole bibliotecario americano e pubblicò questo metodo, per la prima volta, nel 1876. In questo sistema vengono usati per la classificazione i numeri da 000 a 999, partendo dall’argomento di base trattato, poi le opere vengono suddivise in dieci classi principali, le seguenti:

000-099 Generalità

100-199 Filosofia e psicologia

200-299 Religione

300-399 Scienze sociali

400-499 Linguaggio

500-599 Scienze naturali e matematica

600-699 Tecnologia (scienze applicate)

700-799 Arti

800-899 Letteratura

900-999 Storia e geografia

Ciascuna di queste classi principali viene ulteriormente suddivisa in 10 sotto-divisioni, che servono a distinguere ulteriori discipline all’interno della classe nel seguente modo:

000 – Informatica, scienze dell’informazione, opere generali

010 Bibliografia

020 Biblioteconomia e scienza dell’informazione

030 Enciclopedia

040 Inutilizzato

050 Pubblicazioni generali in serie e loro indici

060 Organizzaz ioni generali e museologia

070 Giornalismo, editoria, giornali

080 Raccolte generali

090 Manoscritto e libri rari

Un altro esempio:

400 – Linguistica (in generale)

410 Linguistica

420 Lingue inglese e anglosassone

430 Lingue germaniche. Tedesco

440 Lingue romanze. Francese

450 Lingue italiana, rumena e affini

460 Lingue spagnola e portoghese

470 Lingue italiche. Latino

480 Lingue elleniche. Greco classico

490 Altre lingue

e così via …

oooOOOooo

 CIFRE AGGIUNTE

Altre cifre aggiunte costituirebbero le sezioni e servirebbero ad indicare il tipo di libro:

01 Filosofia e teoria

02 Miscellanea

03 Dizionari, enciclopedie, concordanzea

04 Argomenti speciali

05 Pubblicazioni generali in serie

06 Organizzazioni

07 Educazione, ricerca, soggetti connessi

08 Raccolte

09 Storia

Per spiegare, prendiamo ad esempio la classificazione a partire da 200.

200 è riferito alla classe generica “Religione”:

220             è assegnato alla voce “Bibbia”

225             identifica il “Nuovo Testamento” (Scritture Greche)

220.3          si tratterebbe di una enciclopedia biblica

225.7          si riferirebbe ad un commentario delle Scritture Greche

C’è chi adotta, a seconda delle esigenze, un codice alfanumerico per identificare l’autore. I sistemi di classificazione si possono diversificare partendo dal sistema base di Dewey.

Un corso di base sulla classificazione decimale Dewey, in lingua italiana, a cura di Massimo Fedi, potete trovarla in formato .ppt:

Baza kurso pri la dekuma klasado Dewey, en la itala, prizorgata fare de Massimo Fedi, vi povos trovi en versio .ppt  :

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsiba.unipv.it%2Fbiblioteche%2Feventi%2Fclassificazione.ppt&ei=ObdgVPHIKM7haOmGgvAB&usg=AFQjCNEMfJyv_xnijVLgr-GSIqGj8USS9w&bvm=bv.79189006,d.d2s

FINO / FINE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s