Home

François de La Rochefoucauld   La Rochefaucould

_______________________________________eo bandiera

Liaj maksimoj

  • Estas en la homa koro senĉesa naskado de pasioj, tiel ke ruiniĝo de unu estas preskaŭ ĉiam la starigo de alia.
  • Nenion oni disdonas tiel malavare, kiom ( kiel) siajn konsilojn.
  • Ŝajnas ke naturo, kiu tiel saĝe aranĝis la organojn de nia korpo por fari nin feliĉaj, ankaŭ donis al ni la malhumilecon por eviti al ni la doloron koni niajn neperfektaĵojn. Homo ofte kredas sin mem regi, kiam fakte li estas (de aliuloj) kondukata, kaj dum  per sia spirito li sin direktas al celo, nesenteme lia koro tiras lin al alia.
  • La saneco de propra animo ne estas pli certigata ol la saneco de propra korpo; kaj kvankam al ni ŝajnas esti malproksime de la pasioj, ni ne estas fakte malpli en danĝero nin forportigi  de ili ol malsaniĝi kiam ni sanas.

Pensoj de: François de La Rochefoucauld (verkisto, filozofo kaj aforismisto franca). El la franca, tradukis al esperanta Louis de Beaufront – en Ekzercoj de aplikado, leksikologio, vortfarado Esperantaj, 1903, p 68-69 [El esperanto tradukis al la itala mi,  la blogisto.]

_______________________________________it_IT BANDIERA

MASSIME DI    François de La Rochefoucauld 

  • E’ del cuore umano la produzione incessante di passioni, cosicché il disfacimento di una è quasi sempre l’instaurazione di un’altra.
  • Non si impartisce niente così generosamente come i propri consigli.
  • Sembra che la natura, che ha così saggiamente congegnato gli organi del nostro corpo per farci felici, ci abbia anche dato la superbia per impedirci il dolore di conoscere le nostre imperfezioni. L’uomo spesso crede di dirigere se stesso, quando è condotto (da altri), e mentre con il suo spirito si incanala verso uno scopo, il suo cuore insensibilmente lo traina verso un altro.
  • La salute dell’anima non è assicurata più della salute del corpo; e malgrado ci sembri di essere lontani dalle passioni, non siamo meno in pericolo di lasciarci travolgere da esse, di ammalarci quando siamo sani.

Pensieri di: François de La Rochefoucauld   (scrittore, silosofo e aforista francese) Dal francese ha tradotto in esperanto Louis de Beaufront – in Ekzercoj de aplikado, leksikologio, vortfarado Esperantaj “Esercizi di applicazione, lessicologia e composizione in esperanto”, 1903, p 68-69)   [Dall’esperanto ho tradotto io,  la blogisto.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s