Home

la personeco de pastro Carolfi – esperanta pioniro

foto dal sito UECI

(1884 – 1958)

Ĉi tie mi vin prezentas alian esperantan pioniron, pastron Modesto Eugenio Carolfi (1884-1958) kiu kontribuis al enkonduko kaj konigo de la lingvo esperanto en la katolikan medion, kaj plenumis tion sindediĉe kaj per granda pasio. Li estis prezidanto de la Itala Esperanto-Federacio tuj post la fino de la unua mondmilito, li konsistigis plurajn esperantajn grupojn, inter kiuj la unuan Gruppo Esperantista Riminese – GER (la Unuan Esperantan Grupon de Rimini) kaj instruis la lingvon en multaj kursoj [ http://www.ueci.it/k_sento/ks_2009/ks_2009_n1.htm   ]. Li estis ankaŭ la fondinto de U.E.C.I., la Itala Katolika Esperanta Unuiĝo. Ĉi tiun “psikan portreton” mi produktis el grafologia analizo de lia skribaĵo de la jaro 1924, kiam li estis 40-jara. Ĝi koncernas poŝtkarton, kiun li adresis al alia esperanta franciskano, loĝinta en Aŭstrio, kun kiu li estis en korespondado esperantlingve. Malmultaj memoras lin. Mi mem neniam aŭdis paroli pri li, sed lia skribo – fidinda psiko-grafika atesto – multon povas rakonti al ni pri li, ankaŭ post longa intertempo. La grafologia metodo adoptita estas tiu de Girolamo Moretti (1879-1963), kiu estas skolfondinto de la itala grafologio kaj estas konata tutmonde, aktuale.

lia skribo en 1924

PSIKOLOGIA SKIZO EL SKRIBA ANALIZADO

________________________________________________________________

___________ grafologia slipo (*)___________

 signoj:  

 • Markita unuamaniere (dikigitaj stangoj) 9 –   aspiro al komando kaj al sendependeco
 • markita duamaniere (en la refaldoj) 4-5 –   impresiĝemo (super la normo)
 • kunligita interlitere 9 – strikta logiko, konsekvencemo (super la normo)
 • baza linio plutenita 8 – psika rezisto
 • malgranda kalibro 7 (eta skribo)– penetrema penso, observokapablo
 • impet(ĵetit)a 6-7 – iniciatemo, entuziasmo
 • klara 6-7 – intelekta klareco, precizeco de parolo (bona nivelo)
 • stangoj retrotorditaj 6 – nefidemo, kontraŭeco akirita kaj okazanta
 • rigidaj stangoj 4   – enmemigo de la normoj (submeza grado)
 • akurata senafekte 6 – atentemo senzorge, spontana skribo
 • kurba 4-5 – bonvolemo (mezgrade)
 • larĝeco de la literoj (LDL) 5 – kompreno, intelekta kvanto (mezgrade)
 • larĝeco inter la literoj (itale: LTL) 6 – juĝo inklina al malavaro, disponeblo
 • larĝeco inter la vortoj 3 (itale: STP=strikta, mallarĝa inter la vortoj) – nesufiĉa kritikema spirito, superrego de la intuicio pro la kunĉeesto de la signo  malegala kun metodo 6 en eta skribo
 • anguloj A 6 – batalemo,   iniciatemo, sin-amo
 • anguloj B 4 – prudenta persisto en la defendado de propraj ideoj
 • anguloj C 5 –   amindeco kaj taktiko normalaj, sen manipulado kaj afekteco
 • malegala kun metodo 6 – intuicio, originaleco, iniciatemo, maltrankvileco (super la mezgrado)
 • paralela 4 – sinua 3 – tordiĝinta 3 – neniu ajn indiko psika aŭ pripsikologia karakterizanta lin; eventuale temas pri “identeca agitiĝo” kiu donas la impreson de nefleksebleco kiu, fakte, ne estas pro la ekzisto de ŝanĝemeco en la tuta kunteksto (la ritmo, la manpremado, la kliniĝoj, la altecoj de la malgrandaj literoj). Tian situacion (tiel kombinitan) neniam mi vidis …
 • arkigita 5 – girlandforma 5 – introverseco / malintroverteco samgradaj; nenia signifeco, eventuale temas pri duvalento
 • dekstren-klina 4 – am-emeco / identiĝo / malintroverteco (taŭga grado de homa fervoremo)
 • konfuzo: etaj signaloj 1 – seninflua en ĉi tiu skribaĵo, sed latenta perspektive
 • subskribmaniero simila al teksto – kongrueco de la intima MEMO (la teksto) kaj de la socia MEMO (la subskribo) = sincereco

 

________________________________________________________________

 analizado

La personeco de Carolfi tuje, laŭ la grafologia vidpunkto, aperas nepridubeble tre emociema kaj vigla: en la penso, en la sento kaj same en la ago. Li distingiĝas pro sia temperamento, kiu estas plejparte atakema (**). Penetrante plejprofunden, t.e. analizante la unuopajn grafologiajn signojn laŭ la grado kaj ilia unuopa signifo, kaj aranĝante ilin dinamike kaj reciproke, oni sukcesas determini motivaĵojn kaj modalojn de lia kondutmaniero. Prezentiĝas neeviteble demando: kian rolon plenumis lia pastra agado rilate al lia karaktero?

Sintenoj, konduto, motivaĵoj proksimaj kaj foraj: laŭkaraktere, li al si permesas emociiĝi pro la mirindaĵoj, miregoj, ensorĉoj aŭ mishumoroj de la ĉiutaga medio. Tio estas kunnaskita emo, eĉ tre multe evidenta en li. Lia psiko estas tre ricevema kaj impresiĝema, kaj ĝi estas facile instigata kaj submetata al oftaj emociaj eksaltoj, kiuj povas esti eŭforiaj samkiel deprimaj. Pro tiaj ofteco kaj subiteco, li ne sukcesas procezumi tiojn laŭ taŭgaj tempoj , li ne sukcesas tiojn aranĝi, kaj sekve li travivas intensan impulson reagi tuje kaj rapide, same kiel li sentas kaj perceptas.

Kiel okazas por ĉiuj emocioj, tiaj frapoj kaj refrapoj influas post longa tempo ankaŭ sur la korpo (intensa emocio, ĉiuj scias tion, plirapidigas la batojn de koro, povas kaŭzi ŝvitadojn, krome la incita sinsekvo de negativaj emoci-statoj povas okazigi arterian tension…) restigante eblan ĝeneralan incitiĝon kaj eblajn internajn malkvietigojn kiuj, laŭkutime, transmisiiĝas al la tuta sistemo, eĉ je nivelo neŭro-muskola, kaj ili estas korekte registritaj dum la skribado. Sed, ĉar pastro Carolfi estas ankaŭ dotita per rimarkinda vigleco, ĉi-lasta sukcesas deturni lian atenton, almenaŭ parte, de situacioj vere kritikecaj. La impulso agadi por venki la malfacilaĵojn estas same tiom forta, kaj puŝas lin serĉi novajn vojojn kaj esti vere entrepren-plena ulo, kaj ĉefrolulo.

La rapido per kiu la impresoj efikas sur lia imagpovo kaj sentokapablo, pozitive kaj malpozitive, estas tia, ke li tujtuje sentas sin implikita en la situacioj kaj li havas ambicion, aŭ malmodestecon, aŭ iluzion sukcesi alfronti ilin per siaj memaj fortoj. La meminstigo plene sukcesi, la volo kaj povodeziro, kaj la fido en siaj kapabloj (manko de hezitemo en la skribo) – apudmetitaj al lia pastra ofico – akcentas lian deziron kaj konscion ke estas por li devigo protekti la humilulojn, la bezonantojn. Li sin trenigas de la okazaĵoj, en kiuj li engaĝiĝas impete, entuziasme, kun kuraĝo kaj, mi aŭdacus diri, malprudento. Liaj viglaj interesoj kaj ideo-riĉecoj estas ĉiel ajn daŭre direktitaj al konkreteco kaj al la praktiko, ili ne estas kaŭzataj de pensmaniero teoria aŭ spekulativa, pro la fakto ke li ŝatas finaranĝi sen atendoj kaj sen perdoj da tempo. Li povus alpreni decidojn maltimajn kaj aŭdacajn sub la influo de la plej forta momenta impreso. Li estas daŭre agitiĝema. Ankaŭ lia dormo estas agitiĝema. (tipoj de manpremo, ritmo)

Estas supozeble, ke la tempo devige dediĉita al medito kaj al silenta izoliĝo por preĝi, postulitaj de la rolo de religiulo, estis por li reala panaceo, ĉar dum tiuj momentoj li povis trovi “kuracadon” por batali kontraŭ sian hiperemociemo kaj hiperaktiveco. Konkretulo kaj realiganto, li neniam sin ĵetas en taskojn tro grandajn kaj tro ambiciajn laŭ la spirita vidpunkto, aŭ tro problemigaj: li estas senprokrastema, kaj en la respondoj kaj en la elektoj, por atingi rapidan kaj videblan solvon de la problemoj. Kiam mankas prikonsideron, tiam subite venas la intuo kaj la sperto por lin helpi, eĉ la instruo de la eraroj de li faritaj.

Sperto lin instruis esti malcedema kaj malhumila, cele atingi iujn rezultojn. Ekzistas en li sintenoj de provoko, de indigno, de atakemo retenita, kiujn li deziras kaŝi eĉ al si mem (sobra kaj signaloj pri kaŝo kaj rezerviĝemo). Lia religia sperto, diverse, instruis lin montri vizaĝon pli moderan ol la enan senton; li ne estas imuna de kontraŭecoj aŭ malamikecoj. Pro tio oni ekvidas en li dualecan konduton: unuflanke la aprioran reziston kaj la bezonon de sendependeco, aliflanke la sindediĉon al proksimuloj kaj la rezignon pri siaj postuloj. Mi opinias, ke oni povu konsideri lin virtuozulo pro la dirita dua rezulto. Oni malfacile povas imagi liajn psikajn enajn batalojn. Li eliĝas morale venkinta. Lia prihoma sindevigo, lia socia vivelekto anstataŭ tiu individuista kaj egocentra, donas signifon al lia vivo, fervorigas kaj entuziasmigas lin, sed de tio li pagas la sekvojn, vivante interne turmenton, troagitiĝon kaj ekzaltiĝon.

Inteligento: oni povas taksi lian inteligenton kiel simpla laŭ la ĝenerala strukturo, tute ne malsimplan. Li ŝatas la simplan vivmanieron. Ĉar ankaŭ en la lernado li sin lasas influi pro la emocioj, li ne estas trankvila kaj serena persono, kaj lia juĝo kelkfoje povus pro tio esti malmulte objektiva. Pli ol koni la realon, li prefere streĉas agadi sur ĝin, kaj ĉi tiu estas ankaŭ lia kutima sinteno por alfronti la vivon. Certe li tenas pragmatan faron rilate al realo. Li, ja, havas inteligenton kapablan asimiladi sed li ne tro amas teknikismojn, prefere li ŝatas improvizi laŭ la inspiro de la momento: ankaŭ kulture li havas originalecojn siajn proprajn, kaj li povus kontraŭdtendenci, simple.

Korinklino: malgraŭ sia interna agitiĝemo kaj sia deziro breĉi en la vivo, li estas persono tre partoprenema kaj plena je homa varmeco. Lia emocieco fariĝas riĉeco kaj lia pretendo esti prikonsiderata permesas al li starigi longdaŭrajn. Li ne retenas longe rankoron aŭ malamikan senton: maksimume li riproĉas ĝustatempe kaj vigle tiun, kiu nejuste ofendis lin, por antaŭeniri tuj poste, ĉar li kapablas eĉ pardoni. Unuvorte, li kapablas igi sin tre simpatian al aliaj. La aliaj ne restas indiferentaj antaŭ lia entuziasmo.

Dispozicioj: li inklinas al aktivecoj kiuj bezonigas kontaktojn kun aliaj homoj. Li posedas lertecon al propagando. Li povus fariĝi lerta komercisto kaj vendisto, pro sia iniciatemo kaj entuziasmemo, sed ankaŭ ĉar li kapablas kalkuli alies necesojn kaj transigi grandan dozon da homa varmeco.

 

Por konkludi, pastro Carolfi estas ĉefe agemulo instigata de sentimento. Li ŝatas tuŝeblaĵojn kaj vivi la nuntempan momenton, li estas tre ekscitebla, sed li lernis – kaj tia estas kiel virteco – envojigi siajn energiojn al partoprenemaj aktivecoj, kiuj estas por li gratifikaj kaj per kiuj (malgraŭ sia neceso sin trudi kaj esti ĉefrolulo) la proksimulo estas de li metita je la sama indeco de sia memo. La vigleco de liaj interesoj, lia scivolemo kaj lia emocia riĉeco, kaj ankaŭ ian kvanton da arta sentokapableco (ni ne forgesu, ke li facile impresiĝas kaj perceptas tujece), estas ĉiuj faktoroj kiuj igas lin grandan arto-estimanton (pri la vida kaj la aŭskultata arto), eĉ pristudanton. Arto sukcesas elvoki al li sensaciojn plezuregajn kaj aprecegajn. En la religia medio li plurfoje havis certe la okazon renkonti artajn verkojn de renomaj pentristoj kaj skulptistoj.

Rilate la komencan demandonkian rolon plenumis lia pastra agado rilate al lia karaktero?” mi nun povas respondi per akceptebla certeco ke tio, pozitive, utilis por humiligi liajn multnombrajn ekscesojn, por korekti liajn multnombrajn malperfektojn kaj por helpi la malkaŝiĝon de liaj kvalitoj. Ĉio ĉi tio ne estas et-aĵaro. Li estis la ĝusta ulo en la ĝusta posteno.

________________________________

(*) signoj mezuritaj per dekonoj, laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti

(**) Moretti subdividas la temperamentojn laŭ 4 tipologioj: atendemo, cedemo, atakemo kaj rezistemo. La temperamentoj estas kunnaskitaj, kelkaj iliaj faktoroj povus interplektiĝi, sed kutime estas nur unu la temperamento kiu evidentiĝas pli ol la aliaj.

 

Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s