Home

Stellan Engholm

(bildo el www.esperanto.net )

– – – – – – – – – – – –

lia manskribaĵo, 53-jaraĝe:

jaron 1952 – lia skribmaniero

_____________________________________________________

la personeco de Stellan Engholm, sveda esperanta pioniro

surbaze de lia skribmaniero

_____________________________________________________

GRAFOLOGIA SLIPO  (laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti)

[  vidu ankaŭ : http://gestografico.tumblr.com/post/119516887574/quello-che-si-misura-non-e-la-psiche-ma-il-senso ]

Grafologiaj signoj kaj ties gradoj (per dekonoj):

 • (kurba 5 – angula 5 (la ĝeneralaj signoj pri altruismo kaj malaltruismo)
 • ligita inter la literoj 10 (logiko)
 • literoj A-O supre malfermitaj 8-9 (tenereco kaj volupteco)
 • vertikala 8 (fiereco)
 • klara 8 (precizeco de parolo)
 • sobra 8 (sobreco)
 • larĝeco de litero 5 (la mezuro en la komprenado)
 • larĝeco interlitera 7-8 (la mezuro en la juĝado)
 • larĝeco intervorta 7, neregula (la mezuro en la rezonado)
 • baza linio konservita 7 (psika firmeco) – kaj suprenira 3 (entuziasmo)
 • subtila 7 (delikateco, sentokapablo)
 • ŝokemocieca manpremo (=markita duamaniere) 4, laŭgrade (emociiĝemo)
 • sinua 7 (intelekta enŝoviĝemo – psikologia komprenemo)
 • tordiĝinta 3 (la mezuro de kontrolado kaj certiĝemo)
 • malegala kun metodo 7 (intuicio) [metoda malsama alteco de la minusklaj literoj]
 • flueca 6 (spontaneco kaj seninterrompo en la penso kaj en la sentoj)
 • anguloj je tipo A 4-5 (la mezuro de ofendiĝemo)
 • anguloj je tipo B 5-6 (la mezuro de persisto kaj ĉikanemo)
 • anguloj je tipo C 6 (la mezuro de distingokapablo)
 • stangoj: kurbaj 5, retrofleksiĝemaj 3 kaj rigidaj 2 (ĉiuj simbolaj niveloj da tensio, ĉiuj malsamaj, estas esprimataj)
 • saltleviĝa (nervozaj eksaltoj sur la baza linio)  5, t.e. mezvalora (nervoza svingo)
 • minusklaj literoj ark-formaj (sindefendo-maniero)
 • marĝeno je la maldekstra flanko JES, estas, kaj aperas estetikstile kaj kreskas al dekstro
 • dekstra marĝeno malestas, blanka spaco tute okupita
 • subskribo kaj teksto estas simile skribitaj, egalformaj

PSIKA SKIZO

Suma ekrigardo

La plej evidenta specifeco de Stellan Engholm, grafologie sed ne nur, estas lia digna teniĝo, malgraŭ la interna kaj intensa emocia vibreco; lia strukturita, fiera (serioza) kaj bontona skriba procedmaniero spegulas ankaŭ lian neriproĉeblan, fieran kaj noblan aliron al vivo kaj al sociaj rilatoj (la paperfolio simbolas la vivmedion). Due, oni ekrimarkas lian enan koherecon kaj koheremon, prioritatajn, kiuj certe influis sur lia vivmaniero.

Inteligento

Lia inteligento, pro la emo pripensi kaj rezonadi, kapablas studi temon pli profundeme, serĉas atingi la kaŭzon de la problemoj. Lia pensmaniero estas sagaca, kaj pro serĉata rafiniteco kaj pro la fortega kritika ekzamenademo.

Li kapablas mense  tre multe koncentriĝi, kaj posedas observan spiriton, aferoj kiuj estas efikigitaj ne nur pro la rimarkinda dedukta logikpovo sed ankaŭ pro delikata sento: li atentas al alies necesoj kaj precipe al respekto al  virinoj.

La facilego kunligi ideojn al faktoj kaj al okazintaĵoj, por eltiri de tioj konkludajn resumojn, igas lin psike forta kaj memfida, ĉiam konscia pri siaj personaj elektoj.

Li estas same forta kaj kuraĝa eĉ antaŭ la plej malfacilaj kaj malglataj situacioj. La lia, do, estas distancafekto nur ŝajna, simple spekulativa, sed en li ne estas io ajn ekstreme severa aŭ sendiskuta, ĉar li moviĝas kaj kondutas per spontaneco, per kongrueco kun sia klarvido al realo, al kiu li alproksimiĝas per sufiĉa adaptiĝemo kaj per senduba emocia kuntreniĝo.

Li meditas pri siaj lernitaĵoj, lia imagopovo estas aktiva kaj emociiĝa, lia memoro estas kaj intelekta kaj vida, lia juĝopovo estas inklina al grandanimeco, lia volo estas daŭre engaĝita, kun kelkaj signoj de febliĝo kaj laceco, kiujn li sukcesas alfronti per sobreco kaj ŝparo da energioj. Fizike, ja, li ofte senfortiĝas.

Kvankam li estas fidela al siaj idealigitaj principoj, mi evidentigas ke – pro ena kohereco kaj koheremo nepraj al lia psika bonfarto (kaj probable devenintaj el severa edukado, kies moralaj instruoj pozitive enradikiĝis en li) – lia rimarkinda animsentemo al spronoj plej nuancaj de la vivo, kaj la intensa emocio kiun tiaj instigoj stampas en lian travivadon, igas lin vitala, zorgema, modelebla, eĉ kiam li perceptas sin iomete ĝenata, malaplomba aŭ evitema.

Lia stilo, ankaŭ en la pensmaniero, estas eleganta, sobreca kaj serĉadas rafinitecon.

amemo, kaj afekcio

Eĉ se ekzistas entrudiĝaj sentoskuoj, kiuj povus konduki lin al misprezenta aŭ pridiskutinda vidpunkto (pri la realo), aŭ konduki lin al ekseca reago por eventoj kiuj estas simple evidentaj, sed kiuj kuntrenas lin intime kaj super ĉio afekcie, li ŝajnas kutime havi plenan regon super si mem. Li senaplombiĝas ekstere, ankaŭ ne kiam li estas tre agitita. Li atendas nenion de la aliaj, ĉar li opinias sin memsufiĉa, kaj povus doni impreson, al kiu ne bone konas lin, esti iomete repuŝa aŭ neatingebla persono.

Sed en siaj amemaj rilatoj – kaj pleje en tiu privilegiita – li transverŝas ĉian sian empation kaj am-elmontron, kiuj konfirmas lian kaŝitan sensivecon kaj kapablon sin eniĝi en la homan spiriton kaj, same, konfirmas lian kortuŝitecon (sinua + larĝa inter la literoj pro empatio kaj interesiĝo; malegalecoj en la alteco de la minusklaj literoj kaj malegaleco en la stangoj pro la perceptado kaj la reago; ŝokemocieca premo, nuancoj progresivaj en kelkaj strekoj pro la impresiĝemo kaj la homa varmeco (fervoro); la oftaj malfermoj ĉe la supraj refaldoj de literoj A-O, kiuj esprimas lian kortuŝitecon).

socia sinteno

Lia sociiĝo estas iomete multaspekta, malfacile klarigenda kaj, verŝajne, ankaŭ malfacile komprenenda.

Lia serioza sinteno, la esenca fidelo al propraj principoj (por kiuj li povus eĉ rezigni la plezurojn) kaj la defendo de propraj konvinkoj, sente emfazitaj aŭ racie idealigitaj, certe ne ekskludas sociiĝopovon. Pro lia travivado riĉa je emocioj, estigitaj de granda impresiĝemo, kaj pro la nemanko de fervoro, de imagopovo aŭ de pasieco, li tute gardas sian homecon, kiel mortala estaĵo: tio estas, li ne sin lokas sur podion por sin distingi, male li povus lasi sin influi pro la karismo de interparolanto, kaj dependi de instinktaj simpatioj aŭ malsimpatioj, kiuj povus tenti lin por apliki favorismojn, eĉ se poste li klopodus ilin pravigi per cerebraj klarigoj. Li bonege batalas kontraŭ tia sia homa malforto, aŭ malkonvena lezebleco, per preventa rezerviĝemo kaj per fiera kaj serioza sinteno. Pro la dirita inklino al favoremo, li povus troviĝi en malfacilaj situacioj, konsiderante ke li profesie elektis instruadon. Do, lia distancafekta kondutmaniero povus esti taksata realisme kiel memprotekto, kiel memekvilibriĝo.

Esence, en la interrilatoj venkas en li respekto kaj diskreteco por gardi propran socian bildon el eblaj kritikoj, kaj li emas doni al siaj elektoj la karakterizon je nobleco, tra sublimigo.

Konklude, kvankam li restas persono tre atenta kaj aŭskultema, kiu amas, emociiĝas, mildiĝas, havas grandajn sentojn kaj aspirojn, estas fakto ke li ne estas tro multe elmontrema sed, prefere, enpensiĝa.

temperamento

Li estas esence pripensemulo kaj ordemulo, sed morale konflikte kun siaj ekscitiĝoj kaj emociaj entrudiĝoj.

Oni povas difini, do, lian temperamenton plejparte je atendo (pli ol je atako, rezistocedemo) ĉar antaŭ aktivi li esploras movantajn kaŭzojn kaj maltrankviliĝas pri la aliesa ofendiĝemo.

kapabloj

Lia klarvida konceptado, la klareco de lia komuniko, lia delikata sentokapablo kaj logikeco kaj pliprofundiĝemo igas lin taŭga por instruado, sed tio ne estas lia vera aspiro: li estas pli multe allogata de literatura kritiko, literaturo kaj esearo.

Li ne estas taŭga por komando, nek por organizado, sed prefere li estas allogata de psiko-humanismaj studoj (sociologio, pedagogio), kaj historiaj kaj filozofiaj fakoj.

Lia granda kapablo koncentriĝi sur detaloj, lia atento kaj emo al pliprofundigo de la temoj, kondukas lin prefere al intelektaj, cerebraj, opiniaj aktivecoj, farendaj ĉe skribotablo, ol al subĉielaj kaj movigaj faroj; agado rapide elĉerpus liajn jam tre malabundajn fortojn.

Al produkitaj literaturaĵoj li transverŝas ĉiun sian delikatan senton kaj kapablon emociiĝi por la homa speco, sian rafinitecon de observado, zorga ankaŭ al detaloj, per esenca stilo, polurita kaj ne pedanta, kiun mi difinus precioza (rafinita), kohere kun siaj vivelektoj.

_________________________     GRAFOLOGIAJ NOTOJ

Juĝado pri la analizadtaŭgeco de la skribo de Stellan Engholm – la skribilo de li utiligita

La skribilo utiligita de Stellan Engholm en siaj skribitaĵoj ek de 1952 ĝis 1957, kiujn oni havigis ĝentile al mi, estis la fontoplumo.

Tia ilo kutime malpermesas pesi korekte la forton kiun la skribanto stampas sur la paperfolion, ĉar per fontoplumo la strekoj aspektas kutime nevariaj, laŭ la egala diametro de la plumbeka pinto, kiu estas malmola kaj nefleksebla. Mi hezitis ĉu estis taŭge antaŭenirigi la skriboanalizadon.

Sed fontoplumo havas la avantaĝon helpi la ŝovadon de la grafika gesto, ĉar la inka disdono estas senĉesa kaj senŝanĝa. Kaj en la skribitaĵoj de Stellan Engholm troviĝas malsamaj inkokromaĵoj kaj malsamaj dikoj (kelkfoje vaporiĝantaj, laŭgrade malintensigataj), kiujn eĉ nefakulo povas rimarki. Do oni povas dedukti, ke la mano (samtempe la psiko) de Engholm estis tiom “sentema” [eksterordinare impresiĝema] pri ia ajn eta psiko-fizika ŝanĝo, ankaŭ mova, dum la skribado, ke neviteble ĝi lasis malsamajn spurojn (manpremojn) eĉ per tia instrumento. Vi devas scii, ke la elekto de skribilo neniam estas laŭhazarda, se persono povas elekti el pluraj, kaj tio ofte spegulas la estetikajn gustojn, la necesojn kaj la enajn movojn de la skribanto. Nuntempe, tian skribfluecon povas permesi feltaj skribiloj, kiujn oni povas plejami pro la dika aŭ maldika pinto…

Ĝuste pro la ĉeesto de rimarkindaj malsamaj kromaĵoj en la grafikaj strekoj, mi fine decidis ke la skriboj de Engholm estas analizindaj kaj analizeblaj. Estas eble ke li, kiu memnature skribis fluecmaniere, preferis fontoplumon por ne esti devigite daŭre interrompiĝi pro la trempado de la plumo en la inkujo (kiel okazis kun la flekseblaj plej malnovaj plumbekoj) . Tiu interrompo verŝajne ĝenadis lin, ĉar tio malhelpis la kontinuec(em)o de lia logikpenso.

Nur evidenta forta sentemo (impresiĝemo) estus povinta diversigi la koloron de grafikaĵoj per la uzo de  fontoplumo… jen al vi kelkaj emzemploj:

Immagine- scritto parziale 1957 Engholm

altro estratto da scritto 1977

skrib-eroj elprenitaj de la skribo datita 1957, kies tuton mi reproduktas sube:

BIOGRAFIAJ NOTOJ _________________________  

Stellan Engholm, Sved-nacieca (naskiĝinta en 1899 en Stokholmo – mortinta en 1960) estis instruisto, verkisto kaj tradukisto. Li konatiĝis kun Esperanto en 1920, sed fariĝis aktiva esperantisto nur en 1927. La 1922-an li edziĝis kun Olga Westerberg. Dum plejparto de lia vivo li loĝis en la urboj Smedjebacken kaj Ludvika.

Estas esperantaj pioniroj kiuj distingiĝis pro la disvastigo de Esperanto per siaj organizaj lertecoj, aŭ pro  parolfluo, aliaj pro siaj lingvaj, literaturaj aŭ tradukaj kapabloj. Nu, Stellan Engholm eniras tian kategorion, ĉar li verkis plurajn romanojn per origina verkado en esperanto, plenumis tradukojn al esperanto, tiel favorante sendube la evoluon de la internacia lingvo kaj de la esperanta literaturo.

Ion pli multe vi povas scii pri liaj verkoj irante al la enesperanta wikipedio, ĉe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Stellan_Engholm

kaj trovi liston ĉe la retejo de la biblioteko de Esperanto-Muzeo en Vieno, ĉi tie:

http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=BFA09CADD56E3EF9E2509767DAE7D420?ct=Next+Page&pag=nxt&indx=1&dscnt=0&indx=1&scp.scps=scope%3A%28ONB_aleph_esperanto%29&tab=onb_sondersammlungen&dstmp=1431427643688&vl%28freeText0%29=stellan%20engholm&vid=ONB&fn=search&mode=Basic

 ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊   ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s