Home

Mi piacciano gli amici dalle menti indipendenti che ti consentono di vedere i problemi da angolazioni diverse.

Mi ŝatas ge-amikojn kiuj havas memstaran menson, kiuj permesas al vi vidi la problemojn el malsamaj vidpunktoj.

Nelson Mandelasimbolo di Libertà  (simbolo pri Libereco)


Ĉu Esperantisto estas la plej bona? /  L’Esperantista è migliore?

Ĉu esti esperantisto signifas esti la plej bona? Kompreneble, ke ne! Estus la samo kiel diri: Ĉu Italo … estas pli bona?  ĉu Franco…?  ĉu Hispano…? ĉu Germano…? ĉu Anglo… ? ĉu Ĉino… ? ĉu Usonano… ? k.t.p. Certe, ke ne! Esperantisto estas ‘homo’ kaj, kiel ĉiuj aliaj homoj, havas mankojn kaj kvalitojn, kelkfoje eĉ ne.

Unusenca difino de ‘Esperantisto’ estas, prave, tiu de Zamenhof mem, kiu asertis, antaŭ pli ol 100 jaroj, ke “estas Esperantisto tiu, kiu parolas en Esperanto“. Mi klopodos klarigi pli bone la koncepton.

 

Esperantisto estas, ja, homo. Diverse de la aliuloj –  esperantisto sentas sin vere mondcivitano, havante la eblecon komuniki kun ĉiuj alilandanoj, spertinte kaj spertante tian eblecon, spertinte kaj spertante ke komunikado sen lingvaj baroj povas doni tre entuziasmigan eblon konatiĝi kun nombraj aliaj kulturoj; kaj  ĉi tio sentigas personon libera paroli, eĉ babili, kaj libera sin esprimi sen la helpo de alia intermetita homo.

Esperantisto,  konstantinte la bonajn efikojn kaj rezultojn pro la uzo de la internacia lingvo, sukcesas travivi, kaj ne nur imagi,  mondon pli hejman, pli familiaran,  kie la proksimuloj ne estas konsiderataj ‘malamikoj’, mondon en kiu oni vere kaj senafekte povas interŝanĝi konojn, sciojn, spertojn, ekzemplojn, erarojn… La interkomunikado – pere de esperanta lingvo – estas pli facila, la amikecaj sentoj estas vere translimaj, la interŝanĝoj (intelektaj, sentaj, amemaj, kunlaboraj kaj kulturaj) estas abundaj kaj riĉigaj. Malgraŭ tia progresisma ebleco, ĉu esperantisto ne sukcesas komuniki? tio dependos, ja, nur de eventualaj liaj /aŭ ŝiaj mensaj baroj, psikaj, kaj ne de la idiomo.

Kio do, efektive, estas Esperantisto?

Certe Esperantisto estas internaciemulo, pli atenta kaj malfermita al mondo, kun plua ŝanco, kun ne limigitaj horizontoj, kiuj povos fruktodone ampleksigi proprajn vidpunktojn. Pro tiaj faktoroj, Esperantisto povas kontribui individue al plibonigo de la interhomaj rilatoj, ĉar li/ŝi estas avangarde. Nuntempe, la distanco inter Esperantisto kaj Ne-esperantisto pli kaj pli mallongiĝas, danke al la tutmonda impulso interkomunikadi iamaniere mondskale, danke al la interreto informadika, danke al nepra neceso de la tuta Homaro kune agadi por igi ĉi tiun nian Teron pli vivindan, kaj pli viveblan lokon. Do, ŝajnas ke lingvovojo (mi kompreneble ne estas  parolanta pri mia samnoma blogejo!) estu la plej logika kaj fiziologia aspiro kaj homa neceso. Ŝajnas ankaŭ, ke Esperanto, havu la plej malfacilan taskon preni sur sin tian nefacilan transirigan rolon, ĉar Esperanto estas la plej neŭtrala, la plej facila, la plej efika kaj la plej viva planita lingvo ekzistanta, kiu povas konduki al tiu neevitebla tutmonda strebo; ĝi samtempe povas gardi kaj protekti la lokajn etnajn idiomojn, eĉ la tre specifajn lokajn dialektojn.

P e r       kaj      t r a     la kulturo oni povas kontraŭstari la interhoman malamon (tute certe tion ne povas militoj), kaj lerni toleri kaj respekti unu la alian. Konado kaj sciado igas homojn pli konsciajn unuopulojn, kaj konscio ja igas ilin pli liberaj fari siajn proprajn elektojn.

Ne hazarde, en Esperanto-lando kunvivas asocioj kaj unuopuloj plur-facetaj, divers-talentaj, divers-opiniaj, divers-stilaj, divers-naciaj, ja.

Por ekzempligi, ni konsideru la religian vidpunkton! Ĉiu homo havas religion, eĉ ateistoj aliras al religio, ĝin rifuzante!

En Esperantolando (alidirite: Esperantujo) vi povas trovi Bahaistoj-n, Katolikoj-n, Evangelianoj-n (Protestantoj-n), Islamanoj-n, Mormonoj-n, Kvakeroj-n, Spiritistoj-n,  Ateistoj-n …..  kiuj povas rilati reciproke, partopreni al Universalaj Esperantaj Kongresoj, kaj interparoli per  la internacia lingvo, kaj senti sin, sammaniere kaj samtempe, Esperantistoj!

Vi mem povos kontroli kaj ekkoni tian faktan grundon, tian ekzistantan vivmedion ! Jen la korespondajn retejojn:

 


 

Bahaistoj:

Bahaa Esperanto-Ligo – Germanujo : http://www.bahaaeligo.bahai.de/

Katolikoj :

Evangelianoj (Protestantoj):

Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) – Nederlando : http://keli.chez.com/

(Noto:    KELI konsistas el anoj de la plej diversaj apartiĝoj de la protestanta eklezio, ekz. de Luteranoj, Kalvinanoj, Metodistoj kaj Baptistoj, sed ankaŭ kelkaj katolikoj kaj ortodoksuloj membras en ĝi.)

Islam:

Tutmonda Islama Movado Esperantista – Iran

Aktuale:    Irana Esperanto-Asocio (IREA) : http://www.espero.ir/

Mormonoj:

Por – Esperanta Mormonaro – Belgio : http://poresperantamormonaro.weebly.com/

Kvakeroj:

Kvakera Esperantista Societo – Gran Bretagna : http://www.noos.ch/kes/

(Noto:    en Esperanto  http://www.noos.ch/kes/index.php?pg=0&lg=eo  )

Spiritismo:

Brazila Asocio de  Esperantistoj-Spiritistoj

precize:   https://www.facebook.com/Brazila-Asocio-de-Esperantistoj-Spiritistoj-162609523902699/

Ateismo:

Ateista Tutmonda Esperanto-Asocio (ATEO) : http://ateisto.org/


L’Esperantista è (il) migliore?

Essere un esperantista significa essere il migliore? Naturalmente, no! Sarebbe lo stesso che dire: Un Italiano… è migliore? un Francese…? uno Spagnolo…? un Tedesco…? un Inglese…? un Cinese…?  uno Statunitense…? ecc.    Certo che no! Un Esperantista è un ‘essere umano’ e, come tutti gli altri esseri umani, ha difetti e qualità, qualche volta persino no.

Una univoca definizione di ‘Esperantista’ è, legittimamente, quella di Zamenhof che ha affermato, più di 100 anni fa, che “è Esperantista colui (colei) che parla in Esperanto“. Tenterò di chiarire meglio il concetto.

L’Esperantista è, certamente, un essere umano. Diversamente dagli altri individui – un esperantista si sente veramente cittadino del mondo, avendo la possibilità di comunicare con tutti i membri degli altri Paesi, avendo sperimentato e continuando a sperimentare tale possibilità, avendo sperimentato e continuando a sperimentare che la comunicazione senza barriere linguistiche può dare la possibilità, molto entusiasmante, di venire a conoscenza di numerose altre culture; e ciò fa sentire la persona libera di parlare, persino di ciarlare, e libera di esprimersi senza l’aiuto di un intermediario.

Un esperantista, avendo constatato i buoni effetti e risultati dell’uso della lingua internazionale, riesce a sentire, e non solo immaginare, un mondo più domestico, più familiare, dove il prossimo non è considerato ‘nemico’, un mondo in cui si può veramente e senza artifici scambiare conoscenze, saperi, esperienze, esempi, errori…. La reciproca comunicazione – per mezzo della lingua esperanto – è più facile, i sentimenti di amicizia sono veramente oltre confine, gli interscambi (intellettuali, sentimentali, affettivi, collaborativi e culturali) sono abbondanti e arricchenti. Se, malgrado una tale progressista possibilità, un esperantista non riuscisse a comunicare, ciò dipenderà, certo, soltanto da eventuali sue barriere mentali, psichiche, e non dal linguaggio.

Sicuramente un Esperantista è un individuo internazionale, più attento e aperto al mondo, con una opportunità in più, con orizzonti non limitati che possono fruttuosamente ampliare i propri punti di vista. Per tali fattori, un Espernatista può contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali, poiché lui/lei si trova all’avanguardia. Attualmente, la distanza tra un Esperantista e un Non-esperantista si accorcia sempre più, grazie all’impulso globale di intercomunicare in qualche modo su scala mondiale, grazie alla rete digitale, grazie alla imprescindibile necessità di tutta l’Umanità ad agire per rendere questa nostra Terra più degna di essere vissuta, un luogo più vivibile. Sembra dunque che la via linguistica (non sto naturalmente parlando del mio blog, che si chiama così!) sia l’aspirazione e la necessità umana più logica e fisiologica. Sembra anche che l’Esperanto abbia il compito più difficile di assumersi questo non facile ruolo di passaggio, dato che l’Esperanto è la più neutrale, la più facile, la più efficace e la più viva lingua pianificata esistente, la quale può condurre a quello sforzo concreto globale e inevitabile, e allo stesso tempo può salvaguardare e proteggere i linguaggi etnici locali, persino specifici dialetti locali.

Per mezzo      e      attraverso      la cultura si può contrastare l’odio tra gli esseri umani (non certo con le guerre) ed imparare a tollerare e a rispettarsi l’un l’altro. La conoscenza e il sapere rendono gli uomini individui più consapevoli, e la consapevolezza certamente li rende più liberi di fare le proprie scelte.

Non a caso, nel Paese Esperanto convivono associazioni e individui poliedrici, dai diversi talenti, dalle diverse opinioni, dai diversi stili, naturalmente di diverse nazioni.

Per dare un esempio, consideriamo il punto di vista religioso! Ogni essere umano ha una religione, persino gli ateisti accedono alla religione, rifiutandola!

Nel Paese-Esperanto (altrimenti detto Esperantujo) potete trovare Membri della religione Bahai, Cattolici, Evangelisti (Protestanti), Islamici, Mormoni. Quaccheri, Spiritisti, Ateisti….  che possono relazionarsi reciprocamente, partecipare ai Congressi Universali di Esperanto, e conferire per mezzo della lingua internazionale, e sentirsi nello stesso modo e al tempo stesso Esperantisti!

Voi stessi potrete controllare e fare la conoscenza di questo esistente mondo, concreto ,  di questo habitat! Vedere sopra, la lista degli svariati gruppi religiosi, esperantisti di cui riporto l’indirizzo di rete. Ma nemmeno io li conosco tutti.

 

Nelson Mandela

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s