Home

Tavolo della Pace e Rete della Pace: http://www.perlapace.it/index.php?id_article=11479&PHPSESSID=1dmhk1h2mbqpolali16hpqv1k6

eo bandiera

La Apog-punkto por la Paco kaj la Reto de la Paco ĵetas komunan vokon por organizi, la venontan 9-an de oktobro, grandan  Pacomarŝon Peruĝo –  Asizo (de urbo Perugia ĝis urbo Assisi), laŭ irvojo je proksimume 24 kilometrojn, nome de Paco kaj Frateco.

Ili asertas, ke en Eŭropo cirkulas kelkajn danĝerajn politikojn kaj ideojn, kiuj mis-fartigas nin kaj kiujn ni devas vigle kontraŭstari, ĉar tioj plialtigas la timojn,  pliintensigas la dividiĝojn, venenas la homrilatojn kaj  malproksimigas la solvojn.

Temas pri la ideoj kaj politikoj  kiuj subtenas, ke:

“ni povas rezigni pri Eŭropo”

ni devas malebligi, al kiu petas rifuĝejon en nia kontinento, alveni al ni”

solidareco estas lukso, kiun ni ne plu povas permesi al ni

milito estas malevitebla”.

kaj klarigas:

“Ni vivas epokon, dum kiu estas grandaj tensioj, konfliktoj kaj maltrankviloj. Ĉiutage ni devige vidalvidigas malsimplajn problemojn, kiujn dum tro longa tempo ni subtaksis. Jen mizero, jen  neniigo de laborposteno; jen militoj, jen migradoj; jen ekologiaj katastrofoj, jen klimat-ŝanĝiĝo.  Ankaŭ sociaj, mediaj kaj politikaj problemoj, kiuj tre ofte ampleksas la tutan Teron; malegalecoj kaj  maljustecoj kiuj ne ricevas taŭgan engaĝiĝon fare de tiuj, kiuj havas la respondecon por interveni. Nia vivmaniero kaj evolusistemo estas nesubteneblaj, ĉar ili kaŭzas maljustecojn, krizojn kaj militojn

Punkto 1: Eŭropo, kiun ni konas hodiaŭ ne plaĉas al ni, sed tio ne signifas ke ni povas ĝin forĵeti. … Anstataŭ ol ĝin malkonstrui, hodiaŭ ni devas refari Eŭropon
efektivigante la originan planon al paco, al socia justeco kaj al frateco.

Punkto 2: Eŭropo kiu baras la pordojn al kiu fuĝas el milito kaj suferas malsaton – kiu konsideras rifuĝinton aŭ migrulon kiel krimulon – kiu fermas la okulojn antaŭ la kaŭzoj de tiaj dramoj, estas malhoma kaj destiniĝas rapide forfali. Institucioj havas la respondecon potrekti tiun, kiu estas en vivdanĝero kaj certigi la respekton de leĝeco sankciita de la internacia juro pri la homaj rajtoj.

Punkto 3: La ideo:  “solidareco estas lukso, kiun ni ne plu povas permesi al ni” estas venenante la aeron, kiun ni spiras, igante nin ĉiutage pli solajn, pli malriĉajn kaj timoplenajn. Ĝi estas ideo kiu forkonsumas nian kapablon kune alfronti la grandajn kaj la malgrandajn defiojn de nia epoko, ĝuste kiam ni konstatas ke solidareco kaj kunlaborado estas la fundamentoj por la civila kunvivado.

Punkto 4: milito estas maleviteblaestas detrua ideo … malantaŭ ĝi sin kaŝas kaj sin nutras personaj profitoj, havaĵaj kaj homaj ekspluatoj, kaŝitaj kaj putraj povoj,  aŭ armil-konstruistoj kaj armil-komercistoj, novaj koloniismaj formoj. Male, ni scias ke milito estas ne nur malhoma kaj neleĝa, ke ĝin oni devas haltigi, ke la alternativoj ekzistas kaj ke ni ĉi-lastajn deziras rekomendi per agadoj ĉiutagaj, malperfortaj, edukaj, akceptaj kaj enigaj, solidarecaj kaj kunagadaj, dialogaj kaj repaciĝaj, diverec- kaj kunvivad-respektaj, per kunresponsa ekonomio kaj digna laboro.

.

Ni zorgu, por ke la Pacomarŝo Peruĝo-Asizo estu marŝado de kiu kontraŭas ĉi tiun realon, de kiu indigniĝas, ĝin rifuzas kaj sin devigas ĉiutage ĝin transformi per la konstruado de paco, akcepto, solidareco, dialogo, neperforto kaj frateco.

N.B. Ankaŭ la geesperantistoj celas elkore al tiaj noblaj rezultoj, kaj partoprenos

 


it_IT BANDIERA

La Tavola della Pace e la Rete della Pace lanciano un appello comune per organizzare il prossimo 9 ottobre una grande Marcia PerugiAssisi, lungo un percorso di circa 24 chilometri.

Esse affermano che in Europa circolano alcune idee e politiche pericolose che ci fanno male e dobbiamo contrastare con forza perché aumentano le paure, accentuano le divisioni, avvelenano i rapporti e allontanano le soluzioni.

Sono le idee e le politiche di chi sostiene che

“possiamo fare a meno dell’Europa”

dobbiamo impedire a chi cerca rifugio nel nostro continente di arrivare da noi”

la solidarietà è un lusso che non ci possiamo più permettere

milito estas neevitebla”.

e spiegano:

“Viviamo in un tempo di grandi tensioni, conflitti e preoccupazioni. Ogni giorno siamo costretti a fare i conti con problemi complessi ignorati o sottovalutati da lungo tempo. Dalla miseria alla distruzione di posti di lavoro, dalle guerre alle migrazioni, dalla devastazione ambientale al cambiamento climatico. Problemi sociali, economici, ambientali e politici che spesso abbracciano l’intero pianeta, diseguaglianze ed ingiustizie che  non trovano un adeguato impegno di coloro che hanno la responsabilità di intervenire. Il nostro modello di vita e di sviluppo è insostenibile, produce ingiustizie, crisi e guerre.

Punto 1: L’Europa che oggi conosciamo non ci piace ma questo non vuol dire che possiamo buttarla via. … Anziché distruggerla oggi dobbiamo rifare l’Europa realizzando l’originale progetto di pace, giustizia sociale e fratellanza.

Punto 2: Un’Europa che sbarra le porte a chi fugge dalla guerra e dalla fame, che tratta un rifugiato o un migrante come un criminale, che chiude gli occhi sulle cause di questi drammi è disumana e destinata a deperire rapidamente.  Le istituzioni hanno la responsabilità di proteggere chi è in pericolo e assicurare il rispetto della legalità sancita dal diritto internazionale dei diritti umani.

Punto 3: L’ idea che “la solidarietà è un lusso che non ci possiamo più permettere!” ci sta avvelenando l’aria che respiriamo rendendoci ogni giorno più soli, più poveri e impauriti. E’ l’idea che corrode la nostra capacità di affrontare assieme le grandi e piccole sfide del nostro tempo proprio quando constatiamo che solidarietà e cooperazione sono le fondamenta della convivenza.

Punto 4:  … “la guerra è inevitabile” è un’idea distruttiva … dietro ad essa si nascondono e si alimentano interessi personali, sfruttamento di beni e di persone, poteri occulti e corrotti, costruttori e trafficanti di armi, nuove forme di colonialismo. Al contrario noi sappiamo che la guerra non è solo disumana ma illegale, che va fermata, che le alternative esistono e noi le vogliamo promuovere con azioni quotidiane, nonviolente, di educazione, di accoglienza e inclusione, di solidarietà e cooperazione, di dialogo e di riconciliazione, di rispetto delle diversità e di convivenza, di economia solidale e lavoro dignitoso.
.

Facciamo in modo che la PerugiAssisi sia la marcia di coloro che si oppongono a questa realtà, che si indignano, la rifiutano e si impegnano quotidianamente a trasformarla costruendo pace, accoglienza, solidarietà, dialogo, nonviolenza e fraternità.

N.B. Anche gli esperantisti aspirano a queste nobili mete e parteciperanno.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s