Home

Lerni esperanton: hieraŭ kaj hodiaŭ


it_IT BANDIERA

da un testo tratto da:

https://it.wikibooks.org/wiki/Esperanto/Prefazione:_storia,_ideali_e_filosofia

Imparare l’esperanto: ieri ed oggi

Nonostante la lingua internazionale sia spesso ignorata in ambito accademico e scolastico, ecco i motivi per cui si pensa che questa lingua oggi sia più forte che in passato.

Prima, per imparare l’esperanto bisognava:

  1. venirne a conoscenza (spesso in ambienti “alti” di cultura)
  2. comprare una grammatica e un dizionario
  3. abbonarsi a riviste per usare la lingua, e partecipare a convegni (giovanili, scientifici…) e frequentare associazioni.

Adesso invece è possibile:

  1. venirne a conoscenza (più facile da internet, anche accidentalmente)
  2. scaricare una delle tante grammatiche e dizionari gratuiti, disponibili praticamente in tutti i formati; o come prima, comprare una grammatica e dizionario cartacei
  3. andare su internet (ad esempio wikipedia) e praticare, scegliere l’argomento preferito in esperanto; contattare amici da qualsiasi parte del mondo.
  4. come prima, abbonarsi a riviste per usare la lingua, e partecipare a convegni (giovanili, scientifici…) e frequentare associazioni

Risultato: l’esperanto non è più una lingua per intellettuali, ma è accessibile veramente a tutti, facilmente.

 

Caratteristiche della lingua e classificazione

L’esperanto, dal punto di vista lessicale è una lingua indoeuropea, poiché le sue parole provengono dalle principali famiglie linguistiche europee (il lessico è preso da lingue romanze, germaniche e slave, nonostante i recenti termini tendano a provenire anche da lingue non indoeuropee). Dal punto di vista grammaticale invece, si classifica come lingua “agglutinante” ed ha caratteristiche simili al finlandese, turco, giapponese ed altre lingue non europee. La sua grammatica è comunque minimale (ma non banale) ed estremamente regolare, per facilitarne l’apprendimento, senza però pregiudicarne l’espressività, la quale regge il confronto con le varie lingue etniche anche quando si traducono importanti opere letterarie (nonché quando vengono create direttamente in esperanto).

 


eo bandiera

esperanta traduko de tekst-er-o, nur en la itala lingvo, elprenita de:

https://it.wikibooks.org/wiki/Esperanto/Prefazione:_storia,_ideali_e_filosofia

Lerni esperanton: hieraŭ kaj hodiaŭ

Kvankam la internacia lingvo estas ofte ignorita en la akademia kaj lerneja kampoj, jen la klarigojn pro kiuj oni pensas, ke ĉi tiu lingvo estas hodiaŭ pli fortika ol en la pasinto.

Antaŭe, por lerni esperanton necesis:

1. ekscii pri ĝi (ofte en ‘alt-kulturaj’ medioj)
2. aĉeti gramatikon kaj vortaron
3. ekaboni revuojn por utiligi la lingvon, kaj partopreni en kunvenoj (junulaj, sciencaj…) kaj vizitadi asociojn

Nuntempe, anstataŭe, eblas:

1. pli facile ekscii pri ĝi (el la interreto, ankaŭ hazarde)
2. eltiri el la reto (=elŝuti) unu el la multaj senpagaj gramatikoj kaj vortaroj (=terminaroj) je dispono, praktike, en ĉiuj formoj;  kiel antaŭe, aĉeti gramatikon kaj vortaron paperajn
3. vojaĝi en la interreto (ekzemple en vikipedi-ej-o) kaj viziti, elekti la favoratan temon en esperanto; havi rilatojn kun amikoj el iu ajn monda regiono
4. kiel antaŭe,  ekaboni revuojn por utiligi la lingvon, kaj partopreni en kunvenoj (junulaj, sciencaj…) kaj vizitadi asociojn.

Rezulto: esperanto ne plu estas la lingvo por intelektuloj, sed ĝi estas vere alirebla por ĉiuj, facile .

 

Lingvaj karakterizoj kaj klasado:

Laŭ la leksika vidpunkto, esperanto estas hindeŭropa lingvo, ĉar ĝiaj vortoj venas el la precipaj eŭropaj lingvaj familioj (leksiko ĉerpis el romancaj, ĝermanaj kaj slavaj lingvoj, malgraŭ ke la pli freŝaj terminoj estas inklinaj fonti el ne-hindeŭropaj idiomoj). Diverse, laŭ la gramatika vidpunkto, oni taksas esperanton kiel lingvo  ‘aglutina’  kun karakterizaĵoj parencaj al finna, turka, japana kaj aliaj ne-eŭropaj lingvoj. Ĝia gramatiko estas ĉiukaze minimuma (= tre eta) (sed  ne banala) kaj ege regula, por faciligi la studadon, tamen sen kompromiti la propran esprimpovon, kiu eltenas la komparon kun la diversaj etnaj lingvoj, eĉ kiam oni volas traduki gravajn literaturajn verkojn (aŭ oni preferas verki rekte en la esperanta lingvo).

 


hieraŭaj esperantistoj: biblion-edizioni-fronde-sparte-cento-anni-esperanto-trieste-405x600

kaj hodiaŭe:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s