Home

Andreo Cseh

kaj Internacia Esperanto-Instituto

 

Andreo CSEH [pron. ĉe] naskiĝis la 12-an de septembro 1895 en Marosludas, tiutempe en Hungarujo kaj nun en Rumanujo, je la nomo András Cseh, kaj mortis la 9-an de marto 1979 en Hago, Nederlando. Katolika pastro, li famiĝis pro sia originala metodo instrui Esperanton: la Cseh-metodo.

Lia instrumetodo ankoraŭ nun estas utiligata de grava internacia instituto:  Internacia Esperanto-Instituo (IEI).

 

Lia metodo konsistas en:

 •    neuzado de lernolibro
 •    neuzado de nacia lingvo, sed klarigo de la novaj vortoj per la jam instruitaj
 •    komuna ĥora respondado de la kursanoj
 •    aplikado de konversacio pri aktualaĵoj anstataŭ uzado de lernejecaj ekzemploj.
 •    riĉa aplikado de humoro kaj ŝerco
 •    instigo al tio, ke la lernantoj mem eltrovu la regulojn de la lingvo kaj ke ili mem konstruu la    gramatikan sistemon.

La mesaĝo de li transdonita al posteuloj, per sia engaĝplena aktiveco favore al Esperanto, estas ke la bazo por disvastigo de la internacia lingvo estas ĝuste instruado. Li tion ekkomprenis tre baldaŭ. Lia metodo ekestis kiam, en 1920, en la urbo Sibiu, organizante kurson por diversnaciaj laboristoj, la cirkonstancoj devigis lin instrui sen lernolibroj. De tiam, lia metodo daŭre sukcesis.

 

Interesan historian artikolon tre bone verkitan de Atilio Orellana Rojas vi povas legi ĉi tie: http://esperanto.org.uk/lbe/arkivo/962/05.html


120px-Andreo_Cseh

bildo elprenita de: https://eo.wikipedia.org/wiki/Projekto:Viza%C4%9Doj/galerio#Andreo_Cseh

252Locarno1926 Andreo Cesh el ONDO DE ESPERANTO

Andreo Cseh inter la movadgvidantoj. De maldekstre: Robert Kreuz,
Johannes Dietterle, Edmond Privat, Andreo Cseh, Maurice Rollet de l’Isle,
Hans Jakob, Rudolf Hromada (Locarno, 1926).

Bildo elprenita de: http://esperanto-ondo.ru/Ondo/252-lode.htm

(tre interesa gazeto sendependa, kiu donas vere multajn detalojn pri la vivo de Andreo Cesh)


Andrea Cseh

e l’ Internacia Esperanto-Instituto

Andrea Cseh (pron. Ce) è nato il 12 settembre 1985 a Marosludas, a quel tempo in Ungheria e ora in Romania, con il nome András Cseh ed è morto il 9 marzo 1979 nella città Aia in Olanda. Sacerdote cattolico, è diventato famoso per il suo metodo originale di insegnamento dell’Esperanto: il metodo Cesh.

Il suo metodo di insegnamento ancora adesso è utilizzato da un importante istituto internazionale: l’ IEI (Istituto internazionale di Esperanto).

Il suo metodo consiste in:

 • non uso di libri sussidiari
 • non uso della lingua nazionale, ma una spiegazione delle parole  nuove per mezzo di quelle già insegnate
 • una collettiva risposta corale dei corsisti
 • applicazione della conversazione su argomenti attuali, invece dell’uso di esempi scolastici
 • un abbondante ricorso all’umorismo e allo scherzo
 • l’invito agli allievi di scoprire essi stessi le regole della lingua e di costruire da soli la struttura grammaticale.

Il messaggio da lui trasmesso ai posteri, tramite la sua impegnata attività a favore dell’Esperanto, è che la base per la diffusione della lingua internazionale è proprio l’insegnamento. Lo ha capito molto presto. Il suo metodo è nato quando, nel 1920, nella città di Sibiu, organizzando un corso per lavoratori di diverse nazionalità, le circostanze lo costrinsero a insegnare senza libri. Da allora il suo metodo ha avuto un costante successo.

Un interessante articolo storico, scritto molto bene da Atilio Orellana Rojas, potete leggerlo qui: http://esperanto.org.uk/lbe/arkivo/962/05.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s